มุมอีสานสนเทศ
ค้นหา:     ค้นหาขั้นสูง
เลือกดูตามหมวดหมู่:
English Version

การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาตลาดชาใบหม่อนของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น เนื้อหาบทความ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาตลาดชาใบหม่อนของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น

แสดงผล: 113
ลงคะแนน: 0
วันที่สร้าง: 15 Aug, 2010
ผู้สร้าง : นายิกา N.
วันที่ปรับปรุง : 20 Jan, 2012
ผู้แก้ไขปรับปรุง : นายิกา N.

ธิดารัตน์ เนื่องชมภู, ปรีดา ประพฤติชอบ, วีระ ภาคอุทัย.  (2548).  การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาตลาดชาใบหม่อนของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น.  วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

บทคัดย่อ   

ที่มา ฐานข้อมูลคลังปัญยามหาวิทยาลัยขอนแก่นลิขสิทธิ์ © 2012 สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าในรูปแบบใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : somphot@kku.ac.th ผู้พัฒนาโปรแกรม
หมวดหมู่อื่น ๆ
document การปลูกแก้วมังกร
document การจัดการการผลิตและการตลาดของเกษตรกรผู้ปลูกมันแกวในอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ปี 2550
document การจัดการธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรในเขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
document การจัดการธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษาฟาร์มเห็ดนางฟ้าในเขต บ้านดอนมัน ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
document การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มผู้เลี้ยงไหมในจังหวัดขอนแก่น
document คำแนะนำเทคโนโลยีสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิในระดับเกษตรกรจังห วัดร้อยเอ็ด
document รายงานการวิจัยเรื่องการขยายพันธุ์และการเพาะเลี้ยงรากของต้นเจตมูลเพลิงแดงและเจตมู ลเพลิงขาวโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
document รายงานการวิจัยเรื่องการคัดเลือกสาหร่ายที่มีโปรตีนสูงและเจริญได้ดีที่พีเอชสูง เพื่อใช้เป็นโปรตีนอาหารสัตว์ราคาถูก
document รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาเบื้องต้นในการส่งถ่ายจีนสู่ข้าวสาลี
document รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาไก่พื้นเมืองสำหรับเกษตรกรในชนบทของภาคตะวันออกเฉียงเห นือ
document สัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้านพ่อทัศน์ กระยอม
document รายงานการวิจัยเรื่องการลงแขก ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านหินลาด ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
document เศรษฐกิจการผลิตและการจัดการผลผลิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม จังหวัดกาฬสินธุ์
document กลยุทธ์การตลาดของเกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกยางพาราในเขตอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดหนองคาย
document กลุ่มเกษตรกรที่มีประสิทธิภาพตามทรรศนะของเกษตรอำเภอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
document การจัดกลุ่มเกษตรกรไร่อ้อยและการหาพื้นที่ตั้งสถานีพักอ้อย
document การจัดการ การผลิต และการตลาดของเกษตรกรผู้ปลูกดอกมะลิลา บ้านศิลา ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
document การจัดการการผลิตและการตลาดของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2551
document การจัดการการผลิตและการตลาดของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกเตยบ้านศิลา ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ.2550
document การจัดการการผลิตและการตลาดของเกษตรกรผู้ปลูกมันแกวในอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ปี 2550
document การจัดการการผลิตและการตลาดของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในจังหวัดนครพนม
document การจัดการการผลิตและการตลาดของเกษตรกรผู้ปลูกหญ้าแพงโกล่าในจังหวัดหนองคาย
document การจัดการการผลิตและการตลาดข้าวโพดข้าวเหนียวของกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ปี 2549
document การจัดการการผลิตและการตลาดน้อยหน่าของกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองแซง ตำบลหนองแซง กิ่งอำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ปี 2549
document การจัดการการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ ของเกษตรกรบ้านศิลา ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ปี 2549
document การจัดการการผลิตและการตลาดยาสูบเตอร์กิชของเกษตรกรใน อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ปีการผลิต 2548/2549
document การจัดการการผลิตและการตลาดยางก้อนถ้วยของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ในตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
document การจัดการการผลิตและทัศนคติของเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศส่งโรงงานแปรรูปในจังหวัดสกลน ครในปี พ.ศ. 2545
document การจัดการการผลิตไวน์เม่าของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กรณีศึกษา : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กิ่งอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
document การจัดการความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ของเครือข่ายเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น
document การจัดการทรัพยากรดินเพื่อยกระดับผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและความยั่งย ืนของทรัพยากรดินในพื้นที่ดินเค็ม
document การจัดการธุรกิจการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของกลุ่มเกษตรกรบ้านศิลาทิพย์ ตำบลพระยืน จังหวัดขอนแก่น
document การจัดการธุรกิจการผลิตเมล็ดพันธุ์และทัศนคติของเกษตรกรที่มีต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์แ บบมีสัญญาผูกพันในจังหวัดสกลนคร ปี 2548
document การจัดการธุรกิจการเกษตรภายหลังการเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ของรัฐบาลของเกษตรกรใน เขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
document การจัดการธุรกิจการเลี้ยงสุกรขุนขนาดเล็กของเกษตรกรในตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
document การจัดการธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในบ้านเหล่าเหนือ ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
document การจัดการธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรในเขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
document การจัดการธุรกิจของเกษตรกรที่ทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ในจังหวัดขอนแก่น
document การจัดการธุรกิจข้าวเหนียวแปรรูปสมุนไพรของกลุ่มสตรีเกษตรกร บ้านโคกใหญ่ ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
document การจัดการธุรกิจชาใบหม่อนของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ในจังหวัดขอนแก่น
document การจัดการธุรกิจน้ำฝรั่งของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองหิน ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
document การจัดการธุรกิจปลาร้าบองภายใต้โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตร กรหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
document การจัดการธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดของกลุ่มเกษตรกรบ้านชาด ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
document การจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์สุกรของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านน้อยสามัคคี อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
document การจัดการธุรกิจเครื่องดื่มสมุนไพรผงของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทรัพย์สมบูรณ์ตำบลห้ วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
document การจัดการธุรกิจแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรในโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลาน ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
document การจัดการธุรกิจแปรรูปเนื้อสุกรของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาจารย์ ตำบลนาจารย์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
document การจัดการธุรกิจในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษาธุรกิจไข่เค็มเสริมไอโอดีนของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองหัววัว ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
document การจัดการปัจจัยการผลิตและผลผลิตของเกษตรกรที่ทำการเกษตรผสมผสานในเขตชลประทาน จังหวัดขอนแก่น
document การจัดการอาหารโคนมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช ้มันสำปะหลังเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนมในเกษตรกรรายย่อยในชนบทในจังหวัดขอนแก่น
document การดำเนินธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิตฝรั่ง จังหวัดขอนแก่น ปี 2544
document การติดตามผลการทำไร่นาสวนผสมของเกษตรกรภายใต้โครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการ เกษตร (คปร.) ในจังหวัดอุดรธานี
document การบริหารทรัพยากรและผลตอบแทนของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดกาฬสินธุ์
document การปฏิบัติตามหลักการเกษตรดีที่เหมาะสมสำหรับการผลิตยางพาราของเกษตรกรในจังหวัดสกลน คร
document การประกอบอาชีพแบบพึ่งตนเองของเกษตรกร
document การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ปุ๋ยน้ำชีวภาพชุมชนเกษตรกรเทพารักษ์
document การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มผู้เลี้ยงไหมในจังหวัดขอนแก่น
document การมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้เพาะปลูกเห็ด อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
document การมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร : กรณีศึกษาบ้านหนองหัววัว ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
document การยอมรับนวัตกรรมการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัดขอนแก่น
document การยอมรับนวัตกรรมการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรภายในเขตพื้นที่การส่งเสริมของกลุ่มเนสท์เ ล่ไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
document การยอมรับนวัตกรรมการเลี้ยงไหมของเกษตรกรบ้านหนองเซียงซุยตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
document การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงของเกษตรกรในเขตโครงการชลประทานห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี
document การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น
document การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ของเกษตรกรผู้จัดทำแปลงขยายพันธุ์กับศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 16 จังหวัดสุรินทร์
document การยอมรับเทคโนโลยีเพื่อการผลิตข้าวดอกมะลิ 105 ของเกษตรกรในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดร้อยเอ็ด
document การยอมรับเทคโนโลยีการเกษตรของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย กรณีศึกษา เทคโนโลยีการปลูกอ้อยน้ำราดและเทคโนโลยีการปลูกอ้อยหนาแน่น
document การยอมรับเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมาที่ส่งน้ำนมดิบให้แก่ กลุ่มเนสท์เล่ประเทศไทย
document การเลี้ยงโคนมพื้นเมืองเพื่อเสริมรายได้เกษตรกรรายย่อยอย่างยั่งยืน
document การเปรียบเทียบการดำเนินงานของเกษตรกรสมาชิกศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนในร ะดับดีมากและระดับปานกลางในจังหวัดขอนแก่น
document การใช้เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการผสมเทียมโคและกระบือของเกษตรกรอาสาผสมเทียมในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ
document การศึกษาการผลิตไก่ลูกผสมพื้นเมืองของเกษตรกรภายใต้โครงการเกษตรยังชีพในจังหวัดขอนแ ก่น
document การศึกษาการใช้ตาข่ายพลาสติค ผ้าใบพลาสติค และลานคอนกรีตในการตากข้าวเปลือกของเกษตรกร
document การศึกษาความเหมาะสมในการทำสวนยางพาราของเกษตรกรในจังหวัดหนองคาย:กรณีศึกษาสวนยางขอ งเกษตรกรอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
document การศึกษาชนิดและคุณค่าทางโภชนะของอาหารหยาบในฟาร์มโคนมเกษตรกรรายย่อย จังหวัดหนองบัวลำภู
document ความสำเร็จในการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น
document ความรู้ การรับรู้ และพฤติกรรมการใช้สารพาราควอทของเกษตรกรจังหวัดเลย
document ธุรกิจการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด
document ธุรกิจการแปรรูปถั่วลิสงของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองโน อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
document ผลการดำเนินงานของเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดมุกดาหาร
document รายงานการวิจัยการปรับใช้เทคโนโลยีแร่ดินเหนียวเพื่อการปรับปรุงระบบการผลิตข้าวอินท รีย์ร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรข้าวอินทรีย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
document รายงานการวิจัยการวิจัยและพัฒนาผลิตภาพของดินที่ยั่งยืนในระบบเกษตรผสมผสานด้วยแร่ดิ นเหนียวคุณภาพสูงในท้องถิ่นของเครือข่ายเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
document รายงานการวิจัยการเพิ่มผลผลิตข้าวอินทรีย์และการลดการปล่อยก๊าซมีเทน : ปีที่ 1 การคัดเลือกเทคโนโลยีการจัดการน้ำและปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเพิ่มผลผลิตข้าวอินทรีย์และป ล่อยก๊าซมีเทนต่ำในนาเกษตรกร
document รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาการใช้วัสดุผลพลอยได้ในท้องถิ่นเป็นแหล่งอาหารทดแ ทนในอาหารสุกรและสัตว์ปีกของเกษตรกรรายย่อย
document รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาการใช้วัสดุผลพลอยได้ในท้องถิ่นเป็นแหล่งอาหารทดแ ทนในอาหารสุกรและสัตว์ปีกของเกษตรกรรายย่อย 4. การเสริมเอ็นไซม์ไฟเทสเพื่อเพิ่มการใช้ประโยชน์ได้ของฟอสฟอรัสในอาหารสุกรเนื้อ
document รายงานการวิจัยหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่นปีงบประมาณ 2545 เรื่องการศึกษาวิธีการเก็บรักษาและวิธีการแก้การพักตัวของถั่วลิสงเมล็ดโตในระดับเกษ ตรกร
document รายงานการวิจัยการคัดเลือกชนิดของไผ่เพื่อใช้ปลูกเป็นแนวรั้วธรรมชาติและใช้ในงานหัต ถกรรมของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่โคกภูตากา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น
document โครงการกสิกรรมไร้สารพิษ
document การจัดการธุรกิจแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณพ์ของกลุ่มอา ชีพชุมชนยอดแก้ว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
document การศึกษาการจัดการธุรกิจสินค้าในโครงการ "หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์" ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองกุงใหญ่ ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น : กรณีผลิตภัณฑ์มะม่วงแช่อิ่ม
document การจัดการธุรกิจแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรในโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลาน ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
document การผลิตและการตลาดถั่วลิสงในอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ในปี พ.ศ. 2544
document การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงของเกษตรกรในเขตโครงการชลประทานห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี
document ธุรกิจการแปรรูปถั่วลิสงของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองโน อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
document รายงานการวิจัยหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ 2547 มหาวิทยาลัยขอนแก่นเรื่องการปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโต
document รายงานการวิจัยหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ 2549 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องการปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเพื่อความทนทานต่อความแห้งแล้ง
document รายงานการวิจัยหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ 2549 มหาวิทยาลัยขอนแก่นเรื่องการปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโต
document รายงานการวิจัยหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ 2550 เรื่องโครงการปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโตให้อายุสั้น
document รายงานการวิจัยหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่นปีงบประมาณ 2545 เรื่องการศึกษาวิธีการเก็บรักษาและวิธีการแก้การพักตัวของถั่วลิสงเมล็ดโตในระดับเกษ ตรกร
document รายงานการวิจัยหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปปีงบประมาณ 2539 มหาวิทยาลัยขอนแก่นเรื่องการปรับปรุงพืชไร่ที่มีศักยภาพเพื่อการค้าและอุตสาหกรรมในส ภาพแห้งแล้งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
document กลยุทธ์การตลาดโรงสีข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
document การจัดการทรัพยากรดินเพื่อยกระดับผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและความยั่งย ืนของทรัพยากรดินในพื้นที่ดินเค็ม
document การจัดการธุรกิจการผลิตและการตลาดข้าวขาวดอกมะลิ 105 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
document การจัดการธุรกิจข้าวเหนียวแปรรูปสมุนไพรของกลุ่มสตรีเกษตรกร บ้านโคกใหญ่ ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
document การจัดการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
document การจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในจังหวัดยโสธร
document การจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจโรงสีข้าวขนาดใหญ่กรณีศึกษา : อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
document การตัดสินใจของเกษตรกรในการเข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ขยายพันธุ์พื ชที่ 17 จังหวัดขอนแก่น
document การบริหารการผลิตในกิจการโรงสีข้าว
document การปรับปรุงพันธุ์ข้าว กข 6 เพื่อเพิ่มความต้านทานต่อโรคไหม้โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก
document การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรผู้จัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว: กรณีเกษตรกรผู้จัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว บ้านหนองดู่ ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
document การผลิตและการตลาดข้าวขาวดอกมะลิ 105 อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
document การวัดความเก่าของข้าวเปลือกโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างระยะยุบตัวของข้าวสุกกับแรงกด
document การวัดเปอร์เซ็นต์ความขาวของเมล็ดข้าวสาร
document การวิเคราะห์หาเครื่องหมายทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทนเค็มของข้าว (Oryza sativa L.) จากฐานข้อมูลจีโนมข้าว
document การอบแห้งข้าวเปลือกพันธุ์ กข.10 ด้วยเทคนิคฟลูอิดไดซ์เบด
document การศึกษาการปลูกถั่วลิสงหลังนาของเกษตรกรในเขตอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
document การจัดการการผลิตอ้อยระบบน้ำหยดใต้ดิน : กรณีศึกษา ไร่ตั้งจิตรพืชผล ตำบลบ้างดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
document การจัดการการผลิตการเลี้ยงปลานิลในกระชังเขตอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ปี 2545
document การจัดการการผลิตและการตลาดกุ้งก้ามกราม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
document การจัดการการผลิตไวน์เม่าของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กรณีศึกษา : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กิ่งอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
document การจัดการธุรกิจการผลิตและการตลาดหอมแบ่ง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
document การจัดการการเลี้ยงปลานิลในกระชังบริเวณอ่างเก็บน้ำลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์
document การจัดการธุรกิจการผลิตและการตลาดสุรากลั่นชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2546
document การจัดการธุรกิจการผลิตและการตลาดน้ำผึ้งในจังหวัดชัยภูมิ
document การจัดการธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในบ้านเหล่าเหนือ ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
document การจัดการธุรกิจเครื่องดื่มสมุนไพรผงของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทรัพย์สมบูรณ์ตำบลห้ วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
document การบริหารทรัพยากรและผลตอบแทนของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดกาฬสินธุ์
document การผลิตและการตลาดข้าวขาวดอกมะลิ 105 อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
document การผลิตและการตลาดผักปลอดภัย จังหวัดขอนแก่น
document การผลิตและการตลาดเห็ดกระด้าง บ้านโนนสูง ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
document ธุรกิจการผลิตปลาร้าในพื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ปี 2545
document ธุรกิจการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในบ้านตูม ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
document ธุรกิจการเลี้ยงไก่ไข่ ในตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
document ธุรกิจการเลี้ยงไก่ชนในอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
document ธุรกิจมันสำปะหลังในจังหวัดขอนแก่น
document รายงานการวิจัยเรื่องภาวะการผลิตและการตลาดมะละกอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
document รายงานฉบับสมบูรณ์การประเมินผลโครงการ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพผลิตผลการเกษตรของสถาบันเกษตรกร : การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองในสถาบันเกษตรกร
document รายงานผลการศึกษาเรื่องเงื่อนไขที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูกถั่วลิสงหลังนาของเกษตรกร
document รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการศึกษาสถานภาพการตลาด การแปรรูปและตลาดผลิตภัณฑ์พริกในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี นครราชสีมา ขอนแก่น เลย ชัยภูมิ กรุงเทพฯและปริมณฑล
document โครงการวิจัยสภาพเศรษฐกิจ สังคมและผลกระทบสังคมต่อชุมชนบริเวณลำน้ำพอง
document รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของครูและบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อการประยุกต์ ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาเกษตรในระดับประถมศึกษา
document รายงานการวิจัยเรื่องบทบาทและความรู้ด้านการผลิตโคนมของสตรีเกษตรในจังหวัดขอนแก่น
document รายงานผลการวิจัยเทคโนโลยีการเกษตรพื้นบ้าน
document การวิเคราะห์การเจริญเติบโตของถั่วเหลืองพันธุ์ มข.35 ภายใต้สภาวะขาดน้ำที่ระยะเจริญเติบโตทางลำต้นและระยะเจริญพันธุ์
document การศึกษาระดับความต้านทานของข้าวพันธุ์ต่าง ๆ ต่อด้วงดำ Heteronychus lioderes, Alissonotum simile และพฤติกรรมการทำลายของแมลง
document คำแนะนำเทคโนโลยีสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิในระดับเกษตรกรจังห วัดร้อยเอ็ด
document ผลของสารที่เป็นปรปักษ์จากตอซังข้าวต่อการงอกการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเหลือง
document รายงานการวิจัยการเพิ่มผลผลิตข้าวหอมอินทรีย์และการปลดปล่อยก๊าซมีเทน : ปีที่ 2 การใช้ถั่วเขียวเป็นปุ๋ยพืชสดโดยหว่านเมล็ดถั่วเขียวพร้อมเมล็ดข้าว
document รายงานการวิจัยการเพิ่มผลผลิตข้าวอินทรีย์และการลดการปล่อยก๊าซมีเทน : ปีที่ 1 การคัดเลือกเทคโนโลยีการจัดการน้ำและปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเพิ่มผลผลิตข้าวอินทรีย์และป ล่อยก๊าซมีเทนต่ำในนาเกษตรกร
document รายงานการวิจัยงบประมาณทุนอุดหนุนประจำปีงบประมาณ 2546 เรื่องคัดเลือกชนิดพืชที่เหมาะสมสำหรับปลูกเป็นพืชก่อนและหลังข้าวในสภาพพื้นที่นาที ่มีระดับน้ำใต้ผิวดินต่างกัน . 2, ทดสอบเทคโนโลยีองค์ประกอบ
document รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ประเภทอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2548 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องผลของสารสกัดชีวภาพและโสนอัฟริกันที่มีต่อการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105
document รายงานการวิจัยงบประมาณทุนอุดหนุนประจำปีงบประมาณ 2547 เรื่องคัดเลือกชนิดพืชที่เหมาะสมสำหรับปลูกเป็นพืชก่อนและหลังข้าวในสภาพพื้นที่นาที ่มีระดับน้ำใต้ผิวดินต่างกัน . 3, ทดสอบเทคโนโลยีองค์ประกอบ
document รายงานการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 :ศึกษาประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหารต่อผลผลิตของข้าวอินทรีย์ขาวดอกมะลิ 105
document รายงานการวิจัยพลวัตของดินและคุณภาพของผลผลิตข้าวหอมมะลิภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์
document รายงานการวิจัยหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2544 โครงการวิจัยเรื่อง : การศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตและคุณค่าทางโภชนะของพันธุ์มันสำปะหลัง
document รายงานการวิจัยหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2545 I: อิทธิพลของระยะปลูกและตำแหน่งการตัดต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตมันเฮย์และคุณค่าทางโภชนะของมันสำปะหลัง
document รายงานการวิจัยหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2548 ผลของการปลูกพืชตระกูลถั่วร่วมกับมันสำปะหลังต่อผลผลิตและคุณภาพการผลิตมันเฮย์
document รายงานการวิจัยเรื่องการปรับปรุงพืชไร่อุตสาหกรรมสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
document รายงานการวิจัยเรื่องการปลูกพืชตระกูลถั่วแซมยางพารา : การทนแล้งและการปรับปรุงคุณสมบัติกายภาพและเคมีดิน
document รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการตอซังข้าวคืนสู่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิต ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในสภาพนาหว่าน
document รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการตอซังข้าวคืนสู่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิต ข้าวหอมมะลิอินทรีย์
document รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาการยอมรับการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรและการเผยแพร่ว ิธีการผลิตข้าวอินทรีย์ที่เหมาะสม
document รายงานการวิจัยเรื่องระยะการเก็บเกี่ยว วิธีการลดความชื้น และการเก็บรักษาที่มีผลต่อคุณภาพข้าวอินทรีย์
document รายงานการวิจัยเรื่องอิทธิพลของการปลูกพืชตระกูลถั่วแซมสวนยางพารา : การเจริญเติบโตและโครงสร้างรากยางพาราเพื่อการปรับปรุงคุณสมบัติกายภาพและเคมีดิน
document รายงานวิจัยการใช้สารสกัดจากผักคราด (Spilanthes acmella (Linn.) Murr.) ในการป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและแมลงศัตรูข้าวที่สำคัญ
document รายงานวิจัยการพัฒนาสารสกัดจากพืชและน้ำส้มไม้ (wood vinegar) เพื่อใช้ควบคุมแมลงศัตรูในการผลิตข้าวอินทรีย์
document การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจชาวนาอีสาน : กรณีชาวนาลุ่มน้ำพอง
document ยุทธศาสตร์เพื่อการอยู่รอดและทุนทางสังคมของชาวนาอีสาน
document การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจกับภาวะหนี้สินในหมู่บ้านอีสาน : กรณีศึกษาบ้านวังตะเข้ ตำบลวังตะเข้ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
document ภูมิปัญญาในการเลี้ยงช้างของชาวบ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
document การจำแนกความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของ Functional Genes ในไก่ป่าสีแดง ไก่พื้นเมืองไทย และไก่ทางการค้า
document การศึกษาเครื่องหมายพันธุกรรมที่สัมพันธ์กับลักษณะการเจิรญเติบโตในโคพื้นเมืองไทยแล ะบราห์มัน
document การศึกษา single nucleotide polymorphism ของยีนไทโรโกบูลินในโคเนื้อลูกผสม
document การศึกษาเครื่องหมายพันธุกรรมที่สัมพันธ์กับลักษณะการเจริญเติบโตในโคพื้นเมืองไทยแล ะบารห์มัน
document การประมาณค่าพารามิเตอร์และสหสัมพันธ์ของลักษณะพันธุกรรมทางการสืบพันธุในสุกร
document การเสริมสารสี Lali Red ในอาหารต่อสมรรถนะการผลิตไก่ไข่และคุณภาพไข่
document ผลของการเสริมใบฝรั่งและเปลือกมังคุดผงในสูตรอาหารต่อสมรรถนะการผลิตของไก่เนื้อ
document ผลของการเสริมใบฝรั่งและเปลือกมังคุดผงในสูตรอาหารต่อระบบภูมิคุ้มกันโรคสัณฐานวิทยา ทางลำไส้และประมาณ e.coli ในไก่เนื้อ
document ทรัพยากรอาหารสัตว์ในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง
document งานวิจัยพื้นฐาน ฐานรากของการพัฒนาการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
document การใช้เทคนิคผลผลิตแก๊สเพื่อประเมินการย่อยได้ของใบปาล์มน้ำมันหมักร่วมกับกากน้ำตาล
document ผลของการใช้สารเสริมต่าง ๆ ต่อคุณภาพการหมักของหญ้าเนเปียร์หมัก
document ความสามารถในการย่อยสลายในกระเพาะรูเมนและการผลิตแก๊สของพืชแก่นตะวัน
document การเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่นาเกลือสินเธาว์ บ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
document การใช้น้ำกากส่าเพาะเลี้ยงคลอเรลลา
document ความพึงพอใจต่ออาหารของแกะที่ปล่อยให้แทะเล็มในแปลงหญ้ากินนีและหญ้ารูซี่
document อิทธิพลของพันธุ์หญ้าพืชอาหารสัตว์ในระบบการผลิตแบบอินทรีย์ในชุดดินโคราช
document การประเมินค่าพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ของหญ้าแพงโกล่าแห้ง มันเส้น กากมันสัมปะหลัง และกากเบียร์ในโคพื้นเมืองไทย
document การประเมินค่าการย่อยได้และค่าพลังงานของอาหารหยาบสำหรับโคนมในเขตร้อน
document ผลของสมุนไพรผสมฟ้าทะลายโจร ขมิ้นชันและมะระขี้นกที่มีต่ออาหารของไก่ไข่ที่มีอายุมากกว่า 18 เดือนต่อประสิทธิภาพการให้ไข่ คุณภาพไข่และระดับโคเลสตอรอลในไข่แดง
document การตรวจหาความหลากหลายของยีน Insulin like-3 (INSL3) และยีน Steriodogenic factor-1 (SF-1) ที่สัมพันธ์กับโรคไส้เลื่อนถุงอัณฑะและอัณฑะทองแดงในสุกรด้วยวิธี PCR-SFCP
document ผลของการเกิดเพรดนิโซโลนต่อการเกิดความเครียด ความเครียดจากปฏิกิยาออกซิเดชั่นและสมรรถนะการผลิตในไก่กระทง
document ศึกษาเปรียบเทียบการใช้ Glycerol กับ Dimethy Formamide เป็นสารป้องกันการสูญเสียเซลล์อสุจิในกระบวนการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็ง ไก่พื้นเมือง
document ผลของการเจือจางต่อคุณภาพน้ำเชื้อและอัตราการผสมติดในไก่พื้นเมืองภายหลังการเก็บรัก ษา
document ความต้องการโปรตีนและพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้เพื่อการดำรงชีพและเจริญเติบโตในโคเนื ้อพันธุ์บารห์มัน
document การทำนายน้ำหนักโคพื้นเมืองไทยเพศผู้
document ผลของน้ำมันมะพร้าวต่อปริมาณการกินได้และสมรรถนะการเจริญเติบโตของโคเนื้อ
document ผลของการใช้สิ่งเหลือทิ้งจากโรงงานผลิตกรดซิติกในสูตรอาหารผสมสำเร็จต่อสมรรถนะการเจ ริญเติบโตของโคพื้นเมือง
document ผลของการใช้สิ่งเหลือทิ้งจากโรงงานผลิตกรดซิตริกในสูตรอาหารข้นของกระบือ II: ผลต่อองค์ประกอบซากและคุณภาพเนื้อ
document ผลของการเสริมมันเฮย์ต่อกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนและผลผลิตน้ำนมในโครีดนมในฟาร์ม เกษตรกรรายย่อย
document ผลของการเสริมน้ำมันมะพร้าวและกระเทียมผงต่อการกินได้และผลผลิตกรดไขมันที่ระเหยได้ง ่ายของกระบือปลัก
document ผลของอาหารไฮ-โปรและแหล่งคาร์โบไฮเดรตต่อกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนและการให้ผลผลิ ตน้ำนมในโครีดนม
document การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของกระบือพื้นเมืองไทย
document การศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มแบคทีเรียที่ย่อยเยื่อใยในกระเพาะรูเมนระหว่างกระบือปลักแล ะโคเนื้อโดยเทคนิค Real-time PCR
document การศึกษาการใช้ยูเรียแบบละลายช้าต่อประสิทธิภาพการผลิตในโคนมของสาวรุ่น
document ผลของการใช้กากน้ำชูรสต่อประสิทธิภาพการผลิตในโคนมสาวรุ่น
document ผลของการใช้กากมันสัมปะหลังหมักต่อการกินได้ อัตราการผสมติดและการให้ผลผลิตในโคสาว
document โครงการระบบการผลิตอาหารหยาบโปรตีนสูงสำหรับโคนม
document การศึกษาอนุกรมวิธานของแมลงริ้นดำกลุ่ม tuberosum (Diptera: Simuliidae) ในประเทศไทย
document การใช้ไส้เดือนฝอยสาเหตุโรคแมลงในดินเพื่อควบคุมเห็บโค (Boophilus microplus Cenestrini) ระยะตัวเป่ง (Engorged female)
document การตอบสนองสายพันธุแตงกวาต่อการเข้าทำลายโดยเชื้อไวรัสตัวด่างเขียวและการถ่ายทอดทาง พันธุกรรมของการต้านทานโรคในลูกรุ่น S1
document การผลิตโพลีโคลนอลแอนติซีรั่มที่จำเพาะต่อเชื้อ Peudomonas aerugenosa AR-TS003
document ประสิทธิภาพของเชื้อ Streptomyces สายพันธุ์ต้านทานต่อสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อราต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโร คพืชที่สำคัญ
document บทบาทสระน้ำประจำไร่นาต่อวิถีชีวิตเกษตรยั่งยืน: กรณีศึกษา บ้านหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
document ผลของการทำให้สุกต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดไฟติกและแร่ธาตุในข้าวกล้องพันธุ์ต่าง ๆ
document การศึกษาธรณ๊วิทยาโครงสร้างซึ่งเป็นปัจจัยหลักของการเกิดดินเค็มในทุ่งกุลาร้องไห้โด ยใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียม LANDSAT-7 ETM+: การทำแผนที่ความหนาแน่นโครงสร้างแนวเส้นตรง
document ผลของอัตราส่วนของหัวกุ้งก้ามกรามกับแป้งมันต่อคะแนนทางประสาทสัมผัสของข้าวเกรียบหั วกุ้งก้ามกราม
document การเปรียบเทียบการเติบโตของอาร์ทีเมียในน้ำเกลือสินเธาว์และเกลือทะเล
document การเปลี่ยนแปลงของโคลิฟอร์มทั้งหมดและแบคทีเรียก่อโรคบางชนิดในกุ้งก้ามกรามแช่น้ำแข ็ง
document ความต้องการโปรตีนและพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้เพื่อการดำรงชีพและเจริญเติบโตในโคเนื ้อพันธุ์บราห์มันที่ได้รับระดับโปรตีนและพลังงานที่กินได้แตกต่างกัน
document การขับถ่ายไนโตรเจนโคเนื้อพันธุ์บราห์มันที่ได้รับอาหารพลังงานต่างระดับกัน
document ผลของแหล่งอาหารหยาบต่อปริมาณการกินได้และสมดุลไนโตรเจนในโคนมรุ่น
document ผลของการเสริมพฤษเคมีและน้ำมันมะพร้าวต่อนิเวศวิทยาในกระเพาะรูเมนและผลิตแก๊ซมีเทนใ นสัตว์เคี้ยวเอื้อง
document การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและความสามารถในการย่อยสลายได้ในกระเพาะรูเมนของการใช้เปล ือกสับปะรดหมักร่วมกับฟางข้าวโดยเทคนิคถุงไนล่อน
document ผลของการทดแทนกากถั่วเหลืองในสูตรอาหารข้นด้วยกระถินป่นต่อปริมาณการกินได้และความสา มารถในการย่อยได้ในแพะ
document ผลของการทดแทนกากถั่วเหลืองด้วยถ่วคาวาลเคดแห้งต่อการกินได้ ค่าการย่อยได้ของโภชนะในแพะเนื้อ
document อิทธิพลของแหล่งปลูกที่มีผลต่อองค์ประกอบทางเคมีด้านปริมาณเทอร์พีนอยด์ ฟีนอลิกทั้งหมดและความสามารถการกำจัดอนุมูลอิสระของเหง้ากระชายดำ
document การจัดการปุ๋ยกับคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105
document เทคโนโลยีการจัดการแสงในการผลิตมะเขือเทศผลสดและเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศภายในโรงเรือน
document ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเครื่องมือในการวิเคราะห์พื้นที่: กรณีจังหวัดขอนแก่น
document ผลของระยะเวลาที่ใช้ในการหมักต่อปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในน้ำลูกยอ
document การยอมรับการใช้ระบบน้ำหยดแบบบนดินของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยเขตจังหวัดชัยภูมิ
document การผลิตข้าวโพดพันธุ์สำลีอีสานของเกษตรกร: ศึกษากรณีนายคำหมื่น แสนเมือง เกษตรกรชาวอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
document การดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรขององค์การบริหารส่วนตำบล: ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลยRSS