มุมอีสานสนเทศ
ค้นหา:     ค้นหาขั้นสูง
เลือกดูตามหมวดหมู่:
English Version

ประวัติความเป็นมาของไหมต่างประเทศ เนื้อหาบทความ

ประวัติความเป็นมาของไหมต่างประเทศ

แสดงผล: 202
ลงคะแนน: 0
วันที่สร้าง: 29 Jan, 2010
ผู้สร้าง : นายิกา N.
วันที่ปรับปรุง : 22 Nov, 2011
ผู้แก้ไขปรับปรุง : นายิกา N.

       ประวัติของไหมต่างประเทศเริ่มเมื่อประมาณ 2,600-2,700 ปีก่อนคริสตศักราช โดยจีนเป็นชาติแรกที่นำไหมมาใช้ประโยชน์ในการทำเป็นเครื่องนุ่งห่มในสมัยจักรพรรดิฮวงตี้ (Huang-Ti) ต่อมาในปี ค.ศ. 300 (พ.ศ. 843) ประเทศญี่ปุ่นจึงได้สูตรไป หลังจากนั้นการผลิตไหมได้แพร่ไปในยุโรปตะวันตก โดยผ่านเส้นทางสายไหม (Silk Road) เข้าสู่ประเทศอินเดียและเข้าสู่เปอร์เซียในที่สุด ตามเทพนิยายกรีกโบราณ จักรพรรดิจัสติเนียน (Jastinian) แห่งคอนสแตนติโนเปิลทรงพอพระทัยไหมมาก ประมาณปี พ.ศ. 1093 พระองค์ทรงชักชวนนักบวชสองรูป ที่รู้เทคนิคการเลี่ยงและการผลิตไหมจากประเทศจีนให้นำรังไหมและไข่ไหมมายังเมืองไบแซนเทียม (Byzantium) หรือคอนสแตนติโนเปิล และได้เริ่มอุตสาหกรรมไหมขึ้น ในสมัยนั้นผ้าไหมจัดเป็นของฟุ่มเฟือย ที่ใช้กันเฉพาะราชนิกูลเท่านั้น การค้าไหมระหว่างตะวันออก (แถบเอเชีย) และตะวันตก (แถบยุโรป) มีความสำคัญมาก

        ระหว่างศตวรรษที่ 7 การเลี้ยงและผลิตไหมได้แพร่หลายเข้าไปในประเทศอิตาลี สเปน และฝรั่งเศส เมืองต่าง ๆ เช่น ฟลอเรนซ์ มิลาน เยนัว และเวนิช มีชื่อเสียงเรื่องไหมมาก ในมัยกลางประมาณปี พ.ศ. 2023 การทอผ้าไหมได้เริ่มขึ้นในเมืองตูร์ (Tours) ประเทศฝรั่งเศส  และในศตวรรษที่ 16 อุตสาหกรรมผ้าไหมก็เข้าสู่สหราชอาณาจักร (ประเทศอังกฤษ)

        ในสมัยที่สหราชอาณาจักรยังมีประเทศอาณานิคมมากมายนั้น ในระหว่างศตวรรษที่ 19 พระเจ้าเจมส์ที่ 1 แห่งสหราชอาณาจักร ทรงพยายามส่งเสริมให้ก่อตั้งอุตสาหกรรมไหมขึ้นในดินแดนที่เป็นประเทศสหรัฐอเมริกาปัจจุบัน แต่ความพยายามของพระองค์ล้มเหลว

         จะเห็นได้ว่าการเลี้ยงและการผลิตไหมจะได้ผลดีในประเทศที่มีแรงงานมากและค่าแรงถูกเท่านั้น ดังนั้นอุตสาหกรรมไหม โดยเฉพาะการเลี้ยงและการผลิตไหมจึงจำกัดอยู่เฉพาะประเทศจีน ญี่ปุ่น อิตาลี และอินเดีย การทอผ้าไหมงาม ๆ เป็นงานฝีมือที่ชาวฝรั่งเศสมีความชำนาญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองลีอองส์ (Lyons)  อย่างไรก็ตาม "ไหม" ยังคงถือกันว่าเป็นเส้นใยฟุ่มเฟือย ที่ยังคงรักษาตำแหน่งความมีคุณค่าสูงด้วยคุณสมบัติของเส้นใย เพราะได้มาจากการมีใช้กันเฉพาะในกลุ่มราชนิกูลเท่านั้น จึงมีความระมัดระวังในการดูแลรักษา  ดังนั้น คนจึงนิยมยกย่องให้ไหมเป็น "ราชินีแห่งเส้นใย"

เอกสารอ้างอิง:

นวลแข ปาลิวนิช.  (2542).  ความรู้เรื่องผ้าและเส้นใย (ฉบับปรับปรุงใหม่).  กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

เรียบเรียงโดย นายิกา เดิดขุนทดลิขสิทธิ์ © 2012 สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าในรูปแบบใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : somphot@kku.ac.th ผู้พัฒนาโปรแกรม
หมวดหมู่อื่น ๆ
document นิยายปรัมปราและนิทานเกี่ยวกับไหม
document คลัสเตอร์อุตสาหกรรมผ้าไหม
document ประวัติความเป็นมาของไหมไทย
document การทอเสื่อบ้านโต้น
document กระติบข้าว
document ศาลาไหมไทย
document การวางแผนภาพอนาคตอุตสาหกรรมผ้าไหมมัดหมี่ อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
document แนวทางการพัฒนาสินค้า OTOP กลุ่มผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ผ้าไหมในจังหวัดขอนแก่นให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโ ภค
document การวางแผนเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ บ้านเหล่าเหนือ ตำบลหนองห้วยแก อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
document การศึกษาแนวคิดทางคณิตศาสตร์ในขั้นตอนการผลิตผ้าไหมมัดหมี่จังหวัดขอนแก่น
document การศึกษาแนวคิดทางคณิตศาสตร์ในขั้นตอนการผลิตผ้าไหมมัดหมี่จังหวัดขอนแก่น
document ความต้องการการส่งเสริมของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายในจังหวัดขอนแก่น
document ความต้องการวิทยาการการผลิตผ้าไหมของผู้เลี้ยงไหมรายย่อยในจังหวัดขอนแก่น
document ความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการตลาดกับผลการดำเนินงานของกลุ่มผู้ ผลิตผ้าไหมโครงการ OTOP ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
document รายงานการวิจัยการบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมย้อมไหมด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม โครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมแบบยั่งยืนโดยวิธีกา รทางเทคโนโลยีสะอาดและการประเมินวงรอบชีวิต กรณีศึกษา: อุตสาหกรรมผ้าไหม
document รายงานการวิจัยการศึกษารูปแบบการพัฒนากลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมไหมในภาคตะวันออกเฉียงเห นือของประเทศไทย
document รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง การป้องกันมลพิษในโรงงานผลิตไหม : โครงการย่อยภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมแบบยั่งยืนโดยวิธีทางเท คโนโลยีสะอาดและการประเมินวงรอบชีวิต กรณีศึกษา : อุตสาหกรรมผ้าไหม
document การดำเนินงานธุรกิจชุมชนการผลิตเส้นไหม : กรณีศึกษาบ้านหนองไฮน้อย
document การศึกษาข้อมูลเปรียบเทียบการประกอบการ OTOP ผ้าทอพื้นบ้านภาคอีสานในกลุ่มพื้นบ้านและกลุ่มธุรกิจ
document รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาเครื่องผลิตข้าวเคลือบแร่ธาตุอาหาร
document งานหัตถกรรมผู้ไท : การใช้ ภูมิปัญญาและความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตในเรือนผู้ไท
document รายงานฉบับสมบูรณ์งานหัตถกรรมผู้ไท : การใช้วัสดุ ภูมิปัญญาและความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตในเรือนผู้ไท
document การพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาเพื่อเป็นอาชีพเสริมของเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
document รายงานการวิจัยการพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาเพื่อเป็นอาชีพเสริมของเกษตรกรภาคตะวันออกเ ฉียงเหนือ
document การทอผ้าพื้นเมืองของสตรีชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : การศึกษาในมิติทางด้านวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ
document การส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพเครื่องปั้นดินเผา
document การศึกษาเพื่อพัฒนาหัตถกรรมในครัวเรือนชนบทสู่ระบบการค้าเชิงพาณิชย์ของภาคตะวันออกเ ฉียงเหนือ
document งานหัตถกรรมผู้ไท : การใช้ ภูมิปัญญาและความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตในเรือนผู้ไท
document รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์รูปแบบของที่ระลึกทึ่อาจพัฒนาขึ้นเพื่อการท่องเที่ยวตามลำ แม่น้ำมูล
document รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาหัตถกรรมจักสานครุน้อย บ้านสะอาง ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
document รายงานฉบับสมบูรณ์งานหัตถกรรมผู้ไท : การใช้วัสดุ ภูมิปัญญาและความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตในเรือนผู้ไท
document ข้อมูลผู้ผลิต ผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ปี พ.ศ. 2549
document การวิเคราะห์ปัจจัยที่ใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินในการเลือกสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
document ความต้องการการส่งเสริมของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายในจังหวัดขอนแก่น
document ผลการเข้าร่วมโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" ของกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมในจังหวัดขอนแก่น
document รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาและวิเคราะห์การจัดทำแผนเพื่อการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม บริการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
document แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการด้านการผลิตของเครือข่ายกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรร มชาติบ้านหนองนาคำ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโคก กิ่งอำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น
document ผ้าทอไทอีสาน : แหล่งรายได้ของชุมชนอีสาน
document การจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจผ้าไหมมัดหมี่ของกลุ่มทอผ้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
document การวางแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มทอผ้าขิดบ้านโนนเสลา ตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
document รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการลดมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์เกษตรภาคตะวันอ อกเฉียงเหนือ
document ภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผาอีสาน : หม้อขะโนน
document การทอผ้าพื้นเมืองของสตรีชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : การศึกษาในมิติทางด้านวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ
document เส้นสายลายศิลป์ในผ้าไหมมัดหมี่อีสานRSS