การยอมรับการใช้ระบบน้ำหยดแบบบนดินของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยเขตจังหวัดชัยภูมิ

วรกฤต ชาธิรัตน์, อรุณวดี กันนุฬา, ปรีชา พราหมณีย์, และพิพัฒน์ วีระถาวร.  (2552).  การยอมรับการใช้ระบบน้ำหยดแบบบนดินของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยเขตจังหวัดชัยภูมิ = Adoption of cane grower to use surface drip errigation system in Chaiyaphum.  ใน การสัมมนาวิชาการเกษตร ประจำปี 2552 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  (ฐานข้อมูลออนไลน์).

เอกสารฉบับเต็ม   Copyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th