ผลของการทดแทนกากถั่วเหลืองด้วยถ่วคาวาลเคดแห้งต่อการกินได้ ค่าการย่อยได้ของโภชนะในแพะเนื้อ

วันวิสา หาระโคตร, ศรินทร์ทิพย์ ไตรยขันธ์, รุ่งนภา ญานี, ไกรสิทธิ์ วสุเพ็ญ, เฉลิมพล เยื้องกลาง, และปราโมทย์ แพงคำ.  (2552).  ผลของการทดแทนกากถั่วเหลืองด้วยถั่วคาวาลเคดแห้งต่อการกินได้ ค่าการย่อยได้ของโภชนะในแพะเนื้อ = Effects of substitution of soybean meal by dried cavalcade (Centrosema Pascuorum Cv. Cavalcade) meal on feed intake, nutrient digestibility in meal goats. ใน การสัมมนาวิชาการเกษตร ประจำปี 2552 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  (ฐานข้อมูลออนไลน์).

เอกสารฉบับเต็ม    Copyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th