ผลของการทดแทนกากถั่วเหลืองในสูตรอาหารข้นด้วยกระถินป่นต่อปริมาณการกินได้และความสา มารถในการย่อยได้ในแพะ

ศรินทร์ทิพย์ ไตรยขันธุ์, วันวิสา หาระโคตร, รุ่งนภา ญานี,ไกรษร ก้องเวหา, ไกรสิทธิ วสุเพ็ญ, เฉลิมพล เยื้องกลาง, และปราโมทย์ แพงคำ.  (2552).  ผลของการทดแทนกากถั่วเหลืองในสูตรอาหารข้นด้วยกระถินป่นต่อปริมาณการกินได้และความสามารถในการย่อยได้ในแพะ = effects of substitution of soybean meal indiet by leucaena meal (Leucaena Leucocephala) on feed intake and digestibility in goats.  ใน การสัมมนาวิชาการเกษตร ประจำปี 2552  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  (ฐานข้อมูลออนไลน์).

เอกสารฉบับเต็ม   Copyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th