มุมอีสานสนเทศ
ค้นหา:     ค้นหาขั้นสูง
เลือกดูตามหมวดหมู่:
English Version

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว ชุมชน อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย เนื้อหาบทความ

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว ชุมชน อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย

แสดงผล: 256
ลงคะแนน: 0
วันที่สร้าง: 27 Oct, 2010
ผู้สร้าง : นายิกา N.
วันที่ปรับปรุง : 27 Oct, 2010
ผู้แก้ไขปรับปรุง : นายิกา N.

บัณฑิต สวรรยาวิสุทธิ์  พงศ์พันธุ์ ศรัทธาทิพย์.  (2551).  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชน อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย.  ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

บทคัดย่อ   

ที่มา ฐานข้อมูลคลังปัญญามหาวิทยาลัยขอนแก่นลิขสิทธิ์ © 2012 สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าในรูปแบบใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : somphot@kku.ac.th ผู้พัฒนาโปรแกรม
หมวดหมู่อื่น ๆ
document รายงานการวิจัยการพัฒนาการบริหารงานสหกรณ์การเกษตร : ทางเลือกใหม่ของการจัดการธุรกิจชุมชนอีสาน
document รายงานการวิจัยเรื่องการสำรวจและพัฒนาฐานข้อมูลกลุ่มองค์กรธุรกิจชุมชนของหมู่บ้านใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
document รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อแก้ปัญหาครอบครัวและชุมชน : ศึกษากรณีธุรกิจชุมชนขนาดเล็ก กลุ่มเกษตรกรทำนาแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
document รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การสังเคราะห์งานวิจัยด้านธุรกิจชุมชนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
document โครงการวิจัยทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงอุตสาหกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่หมาะสมสู่ประชาชนเรื่องการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ปุ๋ยน้ำชีวภาพชุมชนเกษตร เทพารักษ์
document การประเมินผลกองทุนยาและเวชภัณฑ์ประจำหมู่บ้าน
document การเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรชุมชนในการจัดการกองทุนเพื่อพัฒนาเด็ก
document รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์กองทุนประกันอนาคต : ขนาดและการบริการระยะที่ 1
document รายงานการวิจัยเรื่องการตรวจสอบและควบคุมทางสังคม กรณีศึกษา : มูลนิธิองค์กรชาวบ้านเพื่อการพัฒนาภาคอีสาน
document รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของบุคลากรต่อการจัดสวัสดิการก องทุนสวัสดิการแต่ละประเภทที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดให้กับบุคลากร
document รายงานการวิจัยเรื่องความสามารถในการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านในจังหวัดขอนแก่น : การพิจารณาข้อมูลทางการเงิน
document รายงานฉบับสมบูรณ์ : โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.ภาคอีสาน)
document รายงานการวิจัยเรื่องการจัดการการเงินของครัวเรือนเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น
document รายงานการวิจัยการศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในการนำระบบประกันคุณภาพพื้นฐาน (GMP) มาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
document รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การสังเคราะห์งานวิจัยด้านธุรกิจชุมชนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
document โครงการวิจัยทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงอุตสาหกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่หมาะสมสู่ประชาชนเรื่องการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ปุ๋ยน้ำชีวภาพชุมชนเกษตร เทพารักษ์RSS