มุมอีสานสนเทศ
ค้นหา:     ค้นหาขั้นสูง
เลือกดูตามหมวดหมู่:
English Version

หมวดหมู่ย่อย
 
folder ผลงานวิชาการ ม.ข.
ผลงานวิชาการ ม.ข.


แสดง: 1-20 จาก 64    »»
บทความ
 
document กลยุทธ์โครงการจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหากองทุนหมุนเวียนของหมู่บ้าน
วีระพล เครือประสิทธิ์, พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ และ ปราโมทย์ นางาม.  (2543).  กลยุทธ์โครงการจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชน...
ไม่ลงคะแนน 15 Dec, 2011 แสดงผล: 636
document การศึกษาการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กรณีศึกษา : สหกรณ์พัฒนาประชากรและชุมชนลำไทรโยง จำกัด
อุราพร ไพเราะ, ปรีดา ประพฤติชอบ, วีระ ภาคอุทัย, และนงลักษณ์ สุพรรณไชยมาตย์.  (2545)....
ไม่ลงคะแนน 25 Jan, 2011 แสดงผล: 255
document โครงการแนวทางการพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
ปรีดา ประพฤติชอบ, วีระ ภาคอุทัย, อัมพน ห่อนาค, จริยา วิรัชกุล,ไพฑูรย์ คัชมาตย์, เพียรศักดิ์ ภักดี, เยาวรัตน์...
ไม่ลงคะแนน 18 Aug, 2010 แสดงผล: 258
document โครงการวิจัยทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงอุตสาหกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่หมาะสมสู่ประชาชนเรื่องการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ปุ๋ยน้ำชีวภาพชุมชนเกษตร เทพารักษ์
สิทธิศักดิ์ อุปริวงศ์, สุรศักดิ์ ประชันกาญจนา และ เทพฤทธิ์ ตุลาพิทักษ์.  (2547). ...
ไม่ลงคะแนน 25 Jan, 2011 แสดงผล: 208
document การนำนโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
เดชศักดิ์ โพธิศรี และ  สุรนาท ขมะณะรงค์.  (2546).  การนำนโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ...
ไม่ลงคะแนน 25 Jan, 2011 แสดงผล: 864
document การบริหารกองทุนหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
สุรพรรณ น้อยสุวรรณ และ อนงค์นุช เทียนทอง.  (2551).  การบริหารกองทุนหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน...
ไม่ลงคะแนน 25 Jan, 2011 แสดงผล: 568
document การประเมินนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ชาตรี ชินชนะ และ วรเดช จันทศร.  (2551).  การประเมินนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง.  วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต...
rating 25 Jan, 2011 แสดงผล: 424
document การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน
ประจักษ์ ผลเรือง, เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ,ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ำ และ พรเทพ ขอขจายเกียรติ. ...
ไม่ลงคะแนน 25 Jan, 2011 แสดงผล: 434
document Study of the potential of community enterprises in the Northeast of Thailand
Khwanradee Tuntrabundit, Sumeth Kaenmanee, and  Adul Apinuntara.  (2007).  Study of the potential of community enterprises in...
ไม่ลงคะแนน 25 Jan, 2011 แสดงผล: 171
document การจัดการความรู้ของกลุ่มธุรกิจชุมชนในจังหวัดร้อยเอ็ด
ชุติมา เมฆวัน, มงคล ดอนขวา และเยาวภา ประคองศิลป์.  (2549). การจัดการความรู้ของกลุ่มธุรกิจชุมชนในจังหวัดร้อยเอ็ด....
rating 25 Jan, 2011 แสดงผล: 280
document การดำเนินงานด้านการตลาดของเครือข่ายกลุ่มธุรกิจชุมชนในตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ณัฐพงศ์ ชาตา และ พิธันดร นิตยสุทธิ์.  (2546).  การดำเนินงานด้านการตลาดของเครือข่ายกลุ่มธุรกิจชุมชนในตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่...
ไม่ลงคะแนน 25 Jan, 2011 แสดงผล: 296
document การประกอบธุรกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาอาชีพ
สุกัญญา เอมอิ่มธรรม.  (2546).  การประกอบธุรกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาอาชีพ.  มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 20, 3...
ไม่ลงคะแนน 25 Jan, 2011 แสดงผล: 278
document ธุรกิจชุมชน : ก้าวต่อไปของการพัฒนา
เบญจวรรณ นาราสัจจ์.  (2543).  ธุรกิจชุมชน : ก้าวต่อไปของการพัฒนา.  วารสารศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8, 2 (เม.ย.-มิ.ย.),...
ไม่ลงคะแนน 25 Jan, 2011 แสดงผล: 218
document รายงานการวิจัยการพัฒนาการบริหารงานสหกรณ์การเกษตร : ทางเลือกใหม่ของการจัดการธุรกิจชุมชนอีสาน
สุณีย์ กวิศราศัย, วรนันท์ บุนนาค,กฤตกร กล่อมจิต และ วสันต์ ใจเย็น.  (2544).  รายงานการวิจัยการพัฒนาการบริหารงานสหกรณ์การเกษตร :...
ไม่ลงคะแนน 25 Jan, 2011 แสดงผล: 404
document รายงานการวิจัยเรื่องการสำรวจและพัฒนาฐานข้อมูลกลุ่มองค์กรธุรกิจชุมชนของหมู่บ้านใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
บุญเลิศ มรกต, บัญชร แก้วส่อง, นายิกา เดิดขุนทด,เจตต์นภิศ ระยับกุล และ จินต์นภางค์ ระยับกุล.  (2544). ...
ไม่ลงคะแนน 25 Jan, 2011 แสดงผล: 235
document ความเข้มแข็งขององค์กรการเงินชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม
สยุมพร ผลสนอง, วิยุทธ์ จำรัสพันธุ์ และ สุกัญญา เอมอิ่มธรรม.  (2550).  ความเข้มแข็งขององค์กรการเงินชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม. ...
ไม่ลงคะแนน 25 Jan, 2011 แสดงผล: 279
document รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อแก้ปัญหาครอบครัวและชุมชน : ศึกษากรณีธุรกิจชุมชนขนาดเล็ก กลุ่มเกษตรกรทำนาแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
สุวิทย์ ธีรศาศวัต.  (2536).  รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อแก้ปัญหาครอบครัวและชุมชน : ศึกษากรณีธุรกิจชุมชนขนาดเล็ก...
ไม่ลงคะแนน 25 Jan, 2011 แสดงผล: 455
document รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การสังเคราะห์งานวิจัยด้านธุรกิจชุมชนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วชิราพร เกิดสุข, วิเชียร เกิดสุข,พัชรินทร์ ฤชุวรารักษ์ และ เบญจมาศ บูรณสรรค์.  (2551)....
ไม่ลงคะแนน 25 Jan, 2011 แสดงผล: 286
document ศักยภาพในการระดมเงินทุนของชุมชนผ่านสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนใน 4 จังหวัดหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ดุษฏี อายุวัฒน์ และ อารีย์ นัยพินิจ.  (2546).  ศักยภาพในการระดมเงินทุนของชุมชนผ่านสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนใน 4...
ไม่ลงคะแนน 25 Jan, 2011 แสดงผล: 223
document การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและ ชุมชนเมือง จังหวัดขอนแก่น
อวยพร วงษ์คณานุรักษ์, ประสิทธิ์ คุณุรัตน์ และ วีระศักดิ์ จารุขัยนิวัฒน์.  (2548). ...
ไม่ลงคะแนน 25 Jan, 2011 แสดงผล: 261RSS