มุมอีสานสนเทศ
ค้นหา:     ค้นหาขั้นสูง
เลือกดูตามหมวดหมู่:
English Version

หมวดหมู่ย่อย
 
folder ผลงานวิชาการ ม.ข.
ผลงานวิชาการ ม.ข.


แสดง: 21-40 จาก 236    ««  »»
บทความ
 
document การจัดการ การผลิต และการตลาดของเกษตรกรผู้ปลูกดอกมะลิลา บ้านศิลา ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
น้องไทย ชมจันทร์ และ ไพฑูรย์ คัชมาตย์.  (2550).  การจัดการ การผลิต และการตลาดของเกษตรกรผู้ปลูกดอกมะลิลา บ้านศิลา ตำบลศิลา อำเภอเมือง...
ไม่ลงคะแนน 04 Sep, 2010 แสดงผล: 232
document การจัดการการผลิตและการตลาดของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2551
กองพล พรหมหาราช และอัมพล ห่อนาค.  (2552).  การจัดการการผลิตและการตลาดของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น...
ไม่ลงคะแนน 04 Sep, 2010 แสดงผล: 157
document การจัดการการผลิตและการตลาดของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกเตยบ้านศิลา ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ.2550
พัชรินทร์ โคตรทัศน์ และ เพียรศักดิ์ ภักดี.  (2551).  การจัดการการผลิตและการตลาดของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกเตยบ้านศิลา ตำบลศิลา อำเภอเมือง...
ไม่ลงคะแนน 04 Sep, 2010 แสดงผล: 142
document การจัดการการผลิตและการตลาดของเกษตรกรผู้ปลูกมันแกวในอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ปี 2550
พรทิพย์ ถิตย์บุญครอง และ เพียรศักดิ์ ภักดี.  (2551).  การจัดการการผลิตและการตลาดของเกษตรกรผู้ปลูกมันแกวในอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ปี...
ไม่ลงคะแนน 04 Sep, 2010 แสดงผล: 161
document การจัดการการผลิตและการตลาดของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในจังหวัดนครพนม
ดิรก แสวงแก้ว, ปรีดา ประพฤติชอบ และ อัมพล ห่อนาค.  (2546).  การจัดการการผลิตและการตลาดของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในจังหวัดนครพนม. ...
ไม่ลงคะแนน 04 Sep, 2010 แสดงผล: 181
document การจัดการการผลิตและการตลาดของเกษตรกรผู้ปลูกหญ้าแพงโกล่าในจังหวัดหนองคาย
เพ็ญศิริ วงษ์วาท และ ปรีดา ประพฤติชอบ.  (2550).  การจัดการการผลิตและการตลาดของเกษตรกรผู้ปลูกหญ้าแพงโกล่าในจังหวัดหนองคาย. ...
ไม่ลงคะแนน 04 Sep, 2010 แสดงผล: 141
document การจัดการการผลิตและการตลาดข้าวโพดข้าวเหนียวของกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ปี 2549
ประทิพ แสงสว่างวัฒนะ และ อัมพล ห่อนาค.  (2550).  การจัดการการผลิตและการตลาดข้าวโพดข้าวเหนียวของกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว...
ไม่ลงคะแนน 04 Sep, 2010 แสดงผล: 181
document การจัดการการผลิตและการตลาดน้อยหน่าของกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองแซง ตำบลหนองแซง กิ่งอำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ปี 2549
มัลลิกา วิไลแก้ว และ อัมพล ห่อนาค.  (2550).  การจัดการการผลิตและการตลาดน้อยหน่าของกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองแซง ตำบลหนองแซง กิ่งอำเภอบ้านแฮด...
ไม่ลงคะแนน 04 Sep, 2010 แสดงผล: 187
document การจัดการการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ ของเกษตรกรบ้านศิลา ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ปี 2549
ประภาพรรณ คืนดี และ จรัญ ไทยานนท์.  (2550).  การจัดการการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ ของเกษตรกรบ้านศิลา ตำบลศิลา อำเภอเมือง...
ไม่ลงคะแนน 04 Sep, 2010 แสดงผล: 208
document การจัดการการผลิตและการตลาดยาสูบเตอร์กิชของเกษตรกรใน อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ปีการผลิต 2548/2549
ปฐมพงษ์ ประทุมทิพย์ และ จรัญ ไทยานนท์.  (2550).   การจัดการการผลิตและการตลาดยาสูบเตอร์กิชของเกษตรกรใน อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด...
ไม่ลงคะแนน 20 Jan, 2011 แสดงผล: 162
document การจัดการการผลิตและการตลาดยางก้อนถ้วยของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ในตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
สุพิชญา วาปี และ สุภาภรณ์ พวงชมพู.  (2552).  การจัดการการผลิตและการตลาดยางก้อนถ้วยของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ในตำบลนิคมคำสร้อย...
ไม่ลงคะแนน 04 Sep, 2010 แสดงผล: 262
document การจัดการการผลิตและทัศนคติของเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศส่งโรงงานแปรรูปในจังหวัดสกลน ครในปี พ.ศ. 2545
ฐิตาวรรณ เซียสกุล, จรัญ ไทยานนท์, วีระ ภาคอุทัย และ เพียรศักดิ์ ภักดี.  (2547). ...
ไม่ลงคะแนน 04 Sep, 2010 แสดงผล: 177
document การจัดการการผลิตไวน์เม่าของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กรณีศึกษา : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กิ่งอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
พัชรี สุดจันทร์ฮาม, จรัญ ไทยานนท์ และ วีระ ภาคอุทัย.  (2547).  การจัดการการผลิตไวน์เม่าของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กรณีศึกษา :...
ไม่ลงคะแนน 04 Sep, 2010 แสดงผล: 162
document การจัดการความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ของเครือข่ายเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น
พิชิตชัย แพ่งศรีสาร และ วิยุทธิ์ จำรัสพันธุ์.  (2552).  การจัดการความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ของเครือข่ายเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น. ...
ไม่ลงคะแนน 04 Sep, 2010 แสดงผล: 198
document การจัดการทรัพยากรดินเพื่อยกระดับผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและความยั่งย ืนของทรัพยากรดินในพื้นที่ดินเค็ม
สันติภาพ ปัญจพรรค์, มงคล ต๊ะอุ่น และสุระเดช วงศ์ศรีทา.  (2545). ...
ไม่ลงคะแนน 04 Sep, 2010 แสดงผล: 229
document การจัดการธุรกิจการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของกลุ่มเกษตรกรบ้านศิลาทิพย์ ตำบลพระยืน จังหวัดขอนแก่น
ลัดดา กองหาโคตร และ ไพฑูรย์ คัชมาตย์.  (2550).  กาารจัดการธุรกิจการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ของกลุ่มเกษตรกรบ้านศิลาทิพย์ ตำบลพระยืน...
ไม่ลงคะแนน 15 Dec, 2011 แสดงผล: 287
document การจัดการธุรกิจการผลิตเมล็ดพันธุ์และทัศนคติของเกษตรกรที่มีต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์แ บบมีสัญญาผูกพันในจังหวัดสกลนคร ปี 2548
สุภาพร โฉมประดิษฐ์, อัมพล ห่อนาค และ เพียรศักดิ์ ภักดี. ...
ไม่ลงคะแนน 04 Sep, 2010 แสดงผล: 142
document การจัดการธุรกิจการเกษตรภายหลังการเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ของรัฐบาลของเกษตรกรใน เขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
วิภาณี ไทยอ่อน, อัมพล ห่อนาค และ เพียรศักดิ์ ภักดี.  (2550). ...
ไม่ลงคะแนน 04 Sep, 2010 แสดงผล: 142
document การจัดการธุรกิจการเลี้ยงสุกรขุนขนาดเล็กของเกษตรกรในตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
จุฑารัตน์ ไชยสมบัติ และ นงลักษณ์ สุพรรณไชยมาตย์.  การจัดการธุรกิจการเลี้ยงสุกรขุนขนาดเล็กของเกษตรกรในตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง...
ไม่ลงคะแนน 04 Sep, 2010 แสดงผล: 377
document การจัดการธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในบ้านเหล่าเหนือ ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
อภิวัฒน์ จันทวรรณ, ไพฑูรย์ คัชมาตย์ และ วีระ ภาคอุทัย.  (2546).  การจัดการธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในบ้านเหล่าเหนือ...
ไม่ลงคะแนน 04 Sep, 2010 แสดงผล: 156RSS