มุมอีสานสนเทศ
ค้นหา:     ค้นหาขั้นสูง
เลือกดูตามหมวดหมู่:
English Version

หมวดหมู่ย่อย
 
folder ผลงานวิชาการ ม.ข. (2)
ผลงานวิชาการ ม.ข.


แสดง: 1-20 จาก 85    »»
บทความ
 
document บุญข้าวจี่หรือบุญเดือน ๓
  บุญข้าวจี่            บุญข้าวจี่ เป็นงานบุญประเพณีของชาวอีสาน นิยมทำในเดือน ๓...
ไม่ลงคะแนน 09 Feb, 2012 แสดงผล: 161
document ประเพณีผูกเสี่ยวจังหวัดขอนแก่น
ประเพณีผูกเสี่ยว           เป็นประเพณีดั้งเดิมของคนกลุ่มวัฒนธรรมไทยลาว หรืออีสาน...
ไม่ลงคะแนน 15 Dec, 2011 แสดงผล: 416
document ประเพณีขึ้นเฮือนใหม่
         "เฮือน"  เป็นภาษาอีสาน หมายถึงเรือนหรือบ้าน ที่อยู่อาศัย...
ไม่ลงคะแนน 25 Nov, 2011 แสดงผล: 307
document การแต่งงานข้ามวัฒนธรรมหญิงไทยกับชายญี่ปุ่น
เย็นจิตร ถิ่นขาม และมณีมัย ทองอยู่.  การแต่งงานข้ามวัฒนธรรมหญิงไทยกับชายญี่ปุ่น.  วิทยานิพนธ์ปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต...
ไม่ลงคะแนน 15 Dec, 2011 แสดงผล: 410
document วัดพระบาทภูพานคำ
  
ไม่ลงคะแนน 15 Dec, 2011 แสดงผล: 281
document ศาลเจ้าพ่อมอดินแดง
         
ไม่ลงคะแนน 15 Dec, 2011 แสดงผล: 509
document สิม
      “สิม” เป็นภาษาถิ่นอีสานและลาวที่ใช้เรียก “โบสถ์” หรือ “พระอุโบสถ” ซึ่งหมายถึง...
ไม่ลงคะแนน 25 Jan, 2011 แสดงผล: 430
document หมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทยโคกโก่ง
หมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทยโคกโก่ง ตั้งอยู่เชิงเขาภู พานที่ทอดยาวจากอีสานเหนือลงมาทางใต้ในเขต อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดไป...
ไม่ลงคะแนน 15 Dec, 2011 แสดงผล: 287
document รายงานการวิจัยเชิงคุณภาพเรื่องเจ้าพ่อมอดินแดง : ความเชื่อของนักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น หมู่ 16 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
นิติทัศน์  วิรุณปักษี, เบญจวรรณ  ทรวงโพธิ์, รติพร  วงศ์ศักดิ์, ลลิตา  ชาญชรา, รัตนา  วินทะไชย,...
ไม่ลงคะแนน 15 Dec, 2011 แสดงผล: 653
document การศึกษาความเชื่อเกี่ยวกับการใช้ผ้าไหมมัดหมี่ของชาวอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่น
คำประเคียน  โพธิ์เพชรเล็บ.  (2545).  การศึกษาความเชื่อเกี่ยวกับการใช้ผ้าไหมมัดหมี่ของชาวอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น. ...
ไม่ลงคะแนน 15 Dec, 2011 แสดงผล: 294
document ศักยภาพทางเศรษฐกิจของชุมชนหมู่บ้านอีสานจากอดีตถึงปัจจุบัน
สุวิทย์ ธีรศาศวัต. (2546).  ศักยภาพทางเศรษฐกิจของชุมชนหมู่บ้านอีสานจากอดีตถึงปัจจุบัน.  (2546).  มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์...
ไม่ลงคะแนน 15 Dec, 2011 แสดงผล: 352
document เศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านอีสาน : ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจอีสานหลังสงครามโลกครั้งที่สองถึงปัจจุบัน (2488-2544)
สุวิทย์ ธีรศาศวัต.  (2546).  เศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านอีสาน : ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจอีสานหลังสงครามโลกครั้งที่สองถึงปัจจุบัน (2488-2544). ...
ไม่ลงคะแนน 15 Dec, 2011 แสดงผล: 348
document เศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านอีสานใต้ : ความอยู่รอดของชุมชนท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลง
สมคิด พรมจุ้ย.  (2556).  เศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านอีสานใต้ : ความอยู่รอดของชุมชนท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลง.  มนุษศาสตร์สังคมศาสตร์...
ไม่ลงคะแนน 15 Dec, 2011 แสดงผล: 284
document บุคคลสำคัญทางศาสนา จังหวัดขอนแก่น
         ให้ข้อมูลชื่อ/ฉายาบุคคลสำคัญทางศาสนาและที่อยู่ จำนวน 37 รายการ แหล่งอ้างอิง : ...
ไม่ลงคะแนน 15 Dec, 2011 แสดงผล: 265
document รายงานการวิจัยเรื่องศักยภาพของชุมชนอีสาน : กรณีศึกษาบ้านฝาง
 สุวิทย์ ธีรศาศวัต.  (2533).  รายงานการวิจัยเรื่องศักยภาพของชุมชนอีสาน : กรณีศึกษาบ้านฝาง.  ขอนแก่น:...
ไม่ลงคะแนน 15 Dec, 2011 แสดงผล: 319
document การผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องศิลปวัฒนธรรมในกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีว ิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตอน ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
ถวิล เลิกชัยภูมิ และ วชิระ อินทร์อุดม.  (2545).  การผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องศิลปวัฒนธรรมในกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต...
ไม่ลงคะแนน 15 Dec, 2011 แสดงผล: 216
document การสำรวจสถานภาพองค์ความรู้เบื้องต้นจากงานวิจัยเกี่ยวกับวิถีชีวิตทางสังคมและวัฒนธ รรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ในภาคอีสาน พ.ศ. 2500-2545
ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ และ อัครยา สังข์จันทร์. ...
ไม่ลงคะแนน 15 Dec, 2011 แสดงผล: 348
document คติชน : คุณค่าในการท่องเที่ยวชุมชนบ้านโคกม่วง
สุนีย์ เลี่ยวเพ็ญวงษ์.  (2548).  คติชน : คุณค่าในการท่องเที่ยวชุมชนบ้านโคกม่วง.  มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น). 23, 1...
ไม่ลงคะแนน 15 Dec, 2011 แสดงผล: 298
document ความสัมพันธ์หญิงชายภายใต้กระแสการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
รักชนก ชำนาญมาก, เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ และ มณีมัย ทองอยู่.  (2551).  ความสัมพันธ์หญิงชายภายใต้กระแสการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม. ...
ไม่ลงคะแนน 15 Dec, 2011 แสดงผล: 234
document ทัศนคติของชาวชนบทอีสานต่อการทำบุญ
อนุกูล คลังบุญครอง และ พละ เชาวรัตน์.  (2535).  ทัศนคติของชาวชนบทอีสานต่อการทำบุญ.  มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น). 10, 1...
ไม่ลงคะแนน 15 Dec, 2011 แสดงผล: 315RSS