มุมอีสานสนเทศ
ค้นหา:     ค้นหาขั้นสูง
เลือกดูตามหมวดหมู่:
English Version

หมวดหมู่ย่อย
 
folder ผลงานวิชาการ ม.ข.
ผลงานวิชาการ ม.ข.


แสดง: 1-20 จาก 22    »»
บทความ
 
document พญาคำกอง
          พญาคำกอง หรือ พญาคำกอง (สอนไพร่) เป็นวรรณกรรมพื้นบ้านไทอีสาน ประเภทนิทานแฝงคติธรรม...
ไม่ลงคะแนน 06 Oct, 2010 แสดงผล: 1141
document คำลงท้ายในภาษาถิ่นจังหวัดขอนแก่น
รุ่งอรุณ ทีฆชุณหเถียร และวิไลวรรณ สมโสภณ.  (2533).  คำลงท้ายในภาษาถิ่นจังหวัดขอนแก่น.  มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์...
ไม่ลงคะแนน 06 Oct, 2010 แสดงผล: 352
document รายงานการวิจัยเรื่องการสร้างโฮโลแกรมของตัวพยัญชนะไทยและตัวเลขไทยด้วยคอมพิวเตอร์
สยาม ชูถิ่น และ โทมัส, เอียน.  (2534).  รายงานการวิจัยเรื่องการสร้างโฮโลแกรมของตัวพยัญชนะไทยและตัวเลขไทยด้วยคอมพิวเตอร์. ...
ไม่ลงคะแนน 06 Oct, 2010 แสดงผล: 290
document หนังสือก้อม
        ...
ไม่ลงคะแนน 06 Oct, 2010 แสดงผล: 569
document ขูลู-นางอั้ว : เมื่อผีแพ้พุทธ
สุกัญญา ภัทราชัย.  ขูลู-นางอั้ว : เมื่อผีแพ้พุทธ.  (2533).  วารสารศึกษาศาสตร์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น). ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, 44-51. ...
ไม่ลงคะแนน 06 Oct, 2010 แสดงผล: 374
document ธรรมดาสอนโลก ฉบับวัดมงคลเทพประสิทธิ์ บ้านโนนสัง ตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ต้นฉบับที่ณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์นำมาปริวรรตเป็นลานก้อมดิบ ชำรุดเล็กน้อย จารด้วยตัวอักษรไทยน้อย มีประมาณ ๓๐ หน้าลาน ลักษณะเฉพาะของใบลานฉบับดังกล่าว...
ไม่ลงคะแนน 06 Oct, 2010 แสดงผล: 317
document ปู่สอนหลาน ฉบับวัดสระทอง บ้านทัน ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
ต้นฉบับที่ณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์ นำมาปริวรรตเป็นลานดิบไม่ปรากฎนามผู้แต่ง เป็นหนังสือผูกใบลาน ๑ ผูก ขนาดยาว มีไม้ประกับครบถ้วน จารด้วยตัวอักษรไทน้อย...
ไม่ลงคะแนน 06 Oct, 2010 แสดงผล: 362
document สอนหญิง สอนชาย ฉบับวัดสระทอง บ้านทัน ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
ต้นฉบับที่ณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์ นำมาปริวรรตเป็นลานดิบไม่ปรากฎนามผู้แต่ง เป็นหนังสือผูกใบลาน ๑ ผูก ขนาดยาว มีไม้ประกับครบถ้วน จารด้วยตัวอักษรไทน้อย...
ไม่ลงคะแนน 06 Oct, 2010 แสดงผล: 339
document ธรรมดาสอนโลก ฉบับวัดสระทอง บ้านทัน ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
ต้นฉบับที่ณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์ นำมาปริวรรตเป็นลานดิบไม่ปรากฎนามผู้แต่ง เป็นหนังสือผูกใบลาน ๑ ผูก ขนาดยาว มีไม้ประกับครบถ้วน จารด้วยตัวอักษรไทยน้อย...
ไม่ลงคะแนน 06 Oct, 2010 แสดงผล: 279
document วรรณกรรมอีสาน
ภาคอีสานเป็นภาคที่มีประชากรหลายวัฒนธรรม ซึ่งแบ่งตามภาษาพูดได้เป็น ๓ กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มวัฒนธรรมไทย-ลาว กลุ่มวัฒนธรรมเขมร-ส่วย (กูย)...
rating 30 Dec, 2011 แสดงผล: 3323
document รายงานการวิจัยเรื่องคำลงท้ายในภาษาถิ่นจังหวัดขอนแก่น
รุ่งอรุณ ทีฆชุณหเถียร และวิไลวรรณ สมโสภณ.  (2531).  รายงานการวิจัยเรื่องคำลงท้ายในภาษาถิ่นจังหวัดขอนแก่น.  ขอนแก่น:...
ไม่ลงคะแนน 06 Oct, 2010 แสดงผล: 216
document รายงานการวิจัยเรื่องภูมิศาสตร์คำศัพท์จังหวัดเลย
รุ่งอรุณ ทีฆชุณหเถียร และวิไลวรรณ สมโสภณ.  (2537).  รายงานการวิจัยเรื่องภูมิศาสตร์คำศัพท์จังหวัดเลย.  ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ...
ไม่ลงคะแนน 06 Oct, 2010 แสดงผล: 250
document รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาสถานภาพองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบคิดผ่านงานวรรณกรรมลุ่ มน้ำโขง
สุนีย์ เลี่ยวเพ็ญวงษ์, ฐิติรัตน์ รัตนจรัสโรจน์, ปิยพักตร์ สินบัวทอง, มารศรี สอทิพย์, และสรตี ใจสะอาด.  (2546). ...
ไม่ลงคะแนน 06 Oct, 2010 แสดงผล: 230
document รายงานการวิจัยเรื่องปริศนาคำทายอีสาน
สุนีย์ เลี่ยวเพ็ญวงษ์ และกุลธิดา ท้วมสุข.  (2531).  รายงานการวิจัยเรื่องปริศนาคำทายอีสาน.  ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ...
ไม่ลงคะแนน 06 Oct, 2010 แสดงผล: 452
document รายงานการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์เรื่องจริยศาสตร์ในวรรณคดีนิทานอีสาน
สิริเพ็ญ พิริยจิตรกรกิจ, สุกัญญา ภัทราชัย, และชอบ ดีสวนโคก.  (2531). ...
ไม่ลงคะแนน 06 Oct, 2010 แสดงผล: 300
document การเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ในกลอนลำเรื่องร่วมสมัย (พ.ศ.2537-2543)
แก้วตา จันทรานุสรณ์.   (2546).  การเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ในกลอนลำเรื่องร่วมสมัย (พ.ศ.2537-2543).  มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์...
ไม่ลงคะแนน 06 Oct, 2010 แสดงผล: 265
document ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคมลาว
รัตนา จันทร์เทาว์, พรสวรรค์ สุวรรณธาดา, แก้วตา จันทรานุสรณ์.  (2547).  ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคมลาว.  ขอนแก่น:...
ไม่ลงคะแนน 06 Oct, 2010 แสดงผล: 261
document สินไซ : ในบริบทวัฒนธรรมสาธารณะของเทศบาลนครขอนแก่น
แก้วตา จันทรานุสรณ์.  (2550).  สินไซ : ในบริบทวัฒนธรรมสาธารณะของเทศบาลนครขอนแก่น.  มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์...
ไม่ลงคะแนน 06 Oct, 2010 แสดงผล: 271
document นกจอกน้อย
นิทานเรื่อง นกจอกน้อย หรือ นกกระจอก นี้ เป็นวรรณคดีเก่าแก่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะแต่งขึ้นในสมัยใด ใครเป็นผู้แต่ง ไม่มีหลักฐานปรากฎ...
ไม่ลงคะแนน 06 Oct, 2010 แสดงผล: 327
document รายงานการวิจัยเรื่องการตีความผญาอีสานเชิงปรัชญา
ประยงค์ แสนบุราณ, เทพพร มังธานี, และภคนิตย์ เพชรปาณีวงศ์.  (2548).  รายงานการวิจัยเรื่องการตีความผญาอีสานเชิงปรัชญา.  ขอนแก่น:...
ไม่ลงคะแนน 12 Oct, 2010 แสดงผล: 256RSS