มุมอีสานสนเทศ
ค้นหา:     ค้นหาขั้นสูง
เลือกดูตามหมวดหมู่:
English Version

หมวดหมู่ย่อย
 
folder ผลงานวิชาการ ม.ข.
ผลงานวิชาการ ม.ข.


แสดง: 1-18 จาก 18  
บทความ
 
document เคน ดาเหลา ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หมอลำ)
          คุณพ่อเคน ดาหลา หรือที่รู้จักกันดีในหมู่คนอีสานว่า หมอลำเคน ฮุด  (ฮุด เป็นภาษาอีสาน...
rating 02 Sep, 2011 แสดงผล: 706
document ศิลปะการแสดงพื้นบ้านอีสาน (หมอลำ)
การแสดงหมอลำมีหลายลักษณะ แบ่งประเภทตามลักษณะการแสดงได้หลายแนวคิด แต่ถ้าแบ่งตามจุดมุ่งหมายของการแสดง (function) จะได้ 2 ประเภท คือ...
ไม่ลงคะแนน 30 Sep, 2010 แสดงผล: 429
document จิตรกรรมและประติมากรรมวัดสระบัวแก้ว
วัดสระบัวแก้ว ตั้งอยู่ที่บ้านวังคูณ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ลักษณะเด่นของวัดแห่งนี้เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนัง และประติมากรรม...
ไม่ลงคะแนน 30 Sep, 2010 แสดงผล: 469
document ฝาผนังเล่าเรื่อง : มิติหนึ่งของภูมิปัญญาไทย
สุนีย์ เลี่ยวเพ็ญวงษ์.  (2544).  ฝาผนังเล่าเรื่อง : มิติหนึ่งของภูมิปัญญาไทย.  วารสารศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  9, 4...
ไม่ลงคะแนน 30 Sep, 2010 แสดงผล: 223
document ภาพสะท้อนจากเพลงกล่อมเด็กอีสาน
สุนีย์ เลี่ยวเพ็ญวงษ์ และกุลธิดา ท้วมสุข. (2545).   ภาพสะท้อนจากเพลงกล่อมเด็กอีสาน.  วารสารวิจัย มข. ปีที่ 7, ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย....
ไม่ลงคะแนน 30 Sep, 2010 แสดงผล: 417
document ภูมิปัญญาด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน (ลำกลอน)
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2553 มุมอีสานสนเทศ กลุ่มภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมภูมิปัญญาขอนแก่น...
ไม่ลงคะแนน 30 Sep, 2010 แสดงผล: 462
document การพัฒนาฐานข้อมูลผลงานศิลปะที่จัดแสดงในหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชุติมา ภักดีสุวรรณ และสมาน ลอยฟ้า.  (2547).  การพัฒนาฐานข้อมูลผลงานศิลปะที่จัดแสดงในหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ...
ไม่ลงคะแนน 30 Sep, 2010 แสดงผล: 208
document อัตชีวประวัติและผลงานหมอลำราตรีศรีวิไล
เนื่องในโอกาสที่สำนักวิทยบริการได้จัดนิทรรศการเรื่อง "ภูมิปัญญาขอนแก่น" เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2553 และได้เรียนเชิญแม่ครูราตรีศรีวิไล...
ไม่ลงคะแนน 02 Sep, 2011 แสดงผล: 734
document ประติมากรรมกับการสร้างสรรค์
สุวิช สถิตวิทยานันท์.  (2533).  ประติมากรรมกับการสร้างสรรค์.  มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)  8,1 (พ.ค.-ต.ค.),...
ไม่ลงคะแนน 01 Oct, 2010 แสดงผล: 173
document รายงานการวิจัยการศึกษาผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยที่สะท้อนวัฒนธรรมอีสาน
เดชา ศิริภาษณ์.  (2544).  รายงานการวิจัยการศึกษาผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยที่สะท้อนวัฒนธรรมอีสาน.  ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ...
ไม่ลงคะแนน 01 Oct, 2010 แสดงผล: 225
document รายงานการวิจัยประติมากรรมตกแต่งพุทธสถานตามริมฝั่งแม่น้ำโขง
สุวิช สถิตวิทยานันท์ และคงฤทธิ์ ภาระราช.  (2536).  รายงานการวิจัยประติมากรรมตกแต่งพุทธสถานตามริมฝั่งแม่น้ำโขง.  ขอนแก่น:...
ไม่ลงคะแนน 01 Oct, 2010 แสดงผล: 153
document วงการศิลปะในภาคอีสาน
คเณศ ศีลสัตย์.  (2537).  วงการศิลปะในภาคอีสาน.  วารสารศึกษาศาสตร์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)  17, 2 (มิ.ย.-ก.ย.), 79-83. ...
ไม่ลงคะแนน 01 Oct, 2010 แสดงผล: 187
document รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาศิลปะพื้นถิ่นอิสานเพื่อประยุกต์ใช้ในงานจิตรกรรมร่ว มสมัยจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคาม
รณภพ เตชะวงศ์ และนงนุช...
ไม่ลงคะแนน 01 Oct, 2010 แสดงผล: 233
document สถาบันการศึกษากับศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน
วิโรฒ ศรีสุโร.  (2540).  สถาบันการศึกษากับศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน.  อีสาน-สถาปัตย์  3, 7 (2540), 1-8.     ...
ไม่ลงคะแนน 01 Oct, 2010 แสดงผล: 188
document รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาศิลปะพื้นถิ่นอิสานเพื่อประยุกต์ใช้ในงานจิตรกรรมร่ว มสมัยจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคาม
รณภพ เตชะวงศ์ และนงนุช ภู่มาลี.  (2552). ...
ไม่ลงคะแนน 25 Nov, 2010 แสดงผล: 191
document หนังประโมทัยของอีสาน
สุริยา สมุทคุปต์, พัฒนา กิติอาษา, นันทิยา พุทธะ และเกษมศรี สิงห์คก.  (2535-2536).  หนังประโมทัยของอีสาน.  มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์...
ไม่ลงคะแนน 25 Nov, 2010 แสดงผล: 215
document สถาบันการศึกษากับศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน
วิโรฒ ศรีสุโร.  (2540).  สถาบันการศึกษากับศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน.  อีสาน-สถาปัตย์.  3, 7 (2540), 1-8.    ที่มา...
ไม่ลงคะแนน 25 Nov, 2010 แสดงผล: 207
document สมบัติ สิมหล้า: ศิลปินดีเด่นด้านการเป่าแคน
ประวัตินายสมบัติ สิมหล้า        เกิดเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2506 ที่บ้านเลขที่ 22 หมู่ 8 บ้านวังไฮ ต.วังใหม่...
ไม่ลงคะแนน 19 Jan, 2012 แสดงผล: 423RSS