มุมอีสานสนเทศ
ค้นหา:     ค้นหาขั้นสูง
เลือกดูตามหมวดหมู่:
English Version

หมวดหมู่ย่อย
 
folder ผลงานวิชาการ ม.ข.
ผลงานวิชาการ ม.ข.


แสดง: 1-20 จาก 43    »»
บทความ
 
document หมอพื้นบ้านและการดูแลสุขภาพตนเองของชาวบ้านอีสาน : กรณีศึกษา
กิ่งแก้ว เกษโกวิท, วิทัศน์ จันทรโพธิ์ศรี, ประเสริฐ ถาวรดุลย์สถิตย์, เมธินี เจ้าทรัพย์, และศิขิน รัตนทิพย์.  (2536). ...
ไม่ลงคะแนน 31 Aug, 2010 แสดงผล: 337
document รายงานการวิจัยเรื่องลักษณะครอบครัวอีสานกับการส่งเสริมสุขภาพจิต
สมพร รุ่งเรืองกลกิจ, มธุลดา ชัยมี, สมพร วัฒนนุกูลเกียรติ, พรทิพย์ คำพอ, พิมภา สุตรา, ดารุณี จงอุดมการณ์, กิ่งแก้ว เกษโกวิท นิลุบล รุจิรประเสริฐ,...
ไม่ลงคะแนน 31 Aug, 2010 แสดงผล: 194
document ตำรายา (ผักหนอก) ฉบับวัดป่ากู่แก้ว ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
ใบลานตำรายา (ผักหนอก) ฉบับวัดป่ากู่แก้ว ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  คัดลอกโดย สามเณรจัน ปริวรรตโดย ณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์...
ไม่ลงคะแนน 31 Aug, 2010 แสดงผล: 351
document การวางแผนยุทธศาสตร์การแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลบ้านฝาง
วิไลรัตน์ วงษ์วีระนิมิตร และชาญชัย จารุภาชน์.  (2548).  การวางแผนยุทธศาสตร์การแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลบ้านฝาง. ...
ไม่ลงคะแนน 31 Aug, 2010 แสดงผล: 319
document การแพทย์แผนไทย : ภูมิปัญญาของคนไทย
นฤมล สินสุพรรณ.  (2544).  การแพทย์แผนไทย : ภูมิปัญญาของคนไทย.  วารสารศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 9, 3 (ก.ค-ก.ย.), 26-33. ...
ไม่ลงคะแนน 31 Aug, 2010 แสดงผล: 418
document การพัฒนากลวิธีการผสมผสานบริการการแพทย์แผนไทยเข้ากับบริการการแพทย์แผนปัจจุบันของ อสม. : กรณีศึกษา จังหวัดขอนแก่น
บุศรา กาญจนบัตร, วรรณภา นิวาสะวัต และวรรณชนก จันทชุม.  (2545). ...
ไม่ลงคะแนน 31 Aug, 2010 แสดงผล: 254
document ความพึงพอใจต่อการบริการ การแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลพุทไธสง
ภาวินี คูตระกูล และเดชพล ปรีชากุล.  (2549).  ความพึงพอใจต่อการบริการการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลพุทไธสง. ...
rating 31 Aug, 2010 แสดงผล: 464
document ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย. ตอนที่ 2
นฤมล สินสุพรรณ.  (2544).  ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย ตอนที่ 2.  วารสารศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9, 4 (ต.ค.-ธ.ค.), 27-32. ...
ไม่ลงคะแนน 31 Aug, 2010 แสดงผล: 449
document พฤติกรรมการใช้บริการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยในสถานพยาบาลของรัฐ
วนิดา รอญยุทธ, ธนพรรณ ธานี และดุษฎี อายุวัฒน์.  (2547).  พฤติกรรมการใช้บริการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยในสถานพยาบาลของรัฐ. ...
ไม่ลงคะแนน 31 Aug, 2010 แสดงผล: 277
document รายงานการวิจัยบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์การบริหารส่วนตำบลในการใช้การแพท ย์แผนไทยเพื่อการดูแลสุขภาพตนเองในชุมชน
พรทิพย์ คำพอ, วิทัศน์ จันทรโพธิ์ศรี, เบญจา มุกตพันธุ์, จารุวรรณ โชคคณาพิทักษ์, วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ และจุฬาภรณ์ โสตะ.  (2544). ...
ไม่ลงคะแนน 31 Aug, 2010 แสดงผล: 397
document รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนากลวิธีการผสมผสานบริการการแพทย์แผนไทยเข้ากับบริการการ แพทย์แผนปัจจุบันของ อสม. : กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น
บุศรา กาญจนบัตร, วรรณภา นิวาสะวัด และวรรณชนก จันทชุม.  (2542). ...
ไม่ลงคะแนน 31 Aug, 2010 แสดงผล: 222
document รายงานการวิจัยเรื่องมิติสุขภาพในมุมมองปราชญ์ชาวบ้านอีสาน : กรณีศึกษา
นิตย์ ทัศนิยม, สมใจ ศรีหล้า, ศิริกุล กุลเลียบ, วีระศักดิ์ ชายผา, ชัยชาญ วงศ์สามัญ และ ประคอง ฉลองภูมิ.  (2545). ...
ไม่ลงคะแนน 31 Aug, 2010 แสดงผล: 241
document การย่างไฟ
นฤมล สินสุพรรณ.  (2548).  การย่างไฟ.  วารสารศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 13, 3 (ก.ค.-ก.ย.), 18-20.    ...
ไม่ลงคะแนน 31 Aug, 2010 แสดงผล: 305
document ผักพื้นบ้านและสมุนไพรน่ารู้ในงานสาธารณสุขมูลฐาน
นฤมล สินสุพรรณ.  (2543).  ผักพื้นบ้านและสมุนไพรน่ารู้ในงานสาธารณสุขมูลฐาน.  วารสารศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ...
ไม่ลงคะแนน 31 Aug, 2010 แสดงผล: 228
document รายงานการวิจัยเรื่องสภาพและปัญหาการแพทย์แผนโบราณและกลวิธีพัฒนาในงานสาธารณสุขมูลฐ าน
กุสุมา ชูศิลป์, สมทรง ณ นคร, สมเดช พินิจสุนทร, พรรณวิภา ธัญญะคุปต์ นฤมล สินสุพรรณ.  (2532). ...
ไม่ลงคะแนน 31 Aug, 2010 แสดงผล: 228
document การปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานบริการการแพทย์แผนไทยของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสถานีอนาม ัย จังหวัดขอนแก่น
อดิศักดิ์ สุมาลี และประจักร บัวผัน.  (2552).   การปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานบริการการแพทย์แผนไทยของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสถานีอนามัย...
ไม่ลงคะแนน 31 Aug, 2010 แสดงผล: 230
document บริการนวดแผนโบราณและบริการอบสมุนไพรที่ศูนย์ค้ำคูณ
ศูนย์ค้ำคูณ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40250  โทรศัพท์ 0-4344-6112-3 การบริการ ...
ไม่ลงคะแนน 31 Aug, 2010 แสดงผล: 396
document อาหารสมุนไพรสำหรับสตรีและบุรุษก่อนวัยทอง
นฤมล สินสุพรรณ.  อาหารสมุนไพรสำหรับสตรีและบุรุษก่อนวัยทอง.  (2547).  วารสารศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ปีที่ 12, ฉบับที่...
ไม่ลงคะแนน 31 Aug, 2010 แสดงผล: 239
document การวางแผนยุทธศาสตร์การแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลบ้านฝาง
วิไลรัตน์ วงษ์วีระนิมิตร และชาญชัย จารุภาชน์.  (2548).  การวางแผนยุทธศาสตร์การแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลบ้านฝาง. ...
ไม่ลงคะแนน 31 Aug, 2010 แสดงผล: 192
document การพัฒนากลวิธีการผสมผสานบริการการแพทย์แผนไทยเข้ากับบริการการแพทย์แผนปัจจุบันของ อสม. : กรณีศึกษา จังหวัดขอนแก่น
บุศรา กาญจนบัตร, วรรณภา นิวาสะวัต และวรรณชนก จันทชุม.  (2545). ...
ไม่ลงคะแนน 31 Aug, 2010 แสดงผล: 196RSS