มุมอีสานสนเทศ
ค้นหา:     ค้นหาขั้นสูง
เลือกดูตามหมวดหมู่:
English Version

หมวดหมู่ย่อย
 
folder ผลงานวิชาการ ม.ข.
ผลงานวิชาการ ม.ข.


แสดง: 1-20 จาก 45    »»
บทความ
 
document การวางแผนภาพอนาคตอุตสาหกรรมผ้าไหมมัดหมี่ อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
นาฎนภางค์ ยะวังพล, รังสรรค์ เนียมสนิท และศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล.  (2548).   การวางแผนภาพอนาคตอุตสาหกรรมผ้าไหมมัดหมี่ อำเภอชนบท...
ไม่ลงคะแนน 05 Jul, 2010 แสดงผล: 639
document แนวทางการพัฒนาสินค้า OTOP กลุ่มผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ผ้าไหมในจังหวัดขอนแก่นให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโ ภค
ภูริศร์ พงษ์เพียจันทร์, เกษม นันทชัย และศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล.  (2549).  แนวทางการพัฒนาสินค้า OTOP...
rating 05 Jul, 2010 แสดงผล: 954
document การวางแผนเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ บ้านเหล่าเหนือ ตำบลหนองห้วยแก อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
พัฒน์ภครพร หมื่นแก้ว และ อัมพล ห่อนาค.  (2551).  การวางแผนเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ บ้านเหล่าเหนือ ตำบลหนองห้วยแก อำเภอชนบท...
ไม่ลงคะแนน 05 Jul, 2010 แสดงผล: 563
document การศึกษาแนวคิดทางคณิตศาสตร์ในขั้นตอนการผลิตผ้าไหมมัดหมี่จังหวัดขอนแก่น
กิตติปกรณ์ อัมเถื่อน, ฉันทนา กล่อมจิต และไมตรี อินทร์ประสิทธิ์.  (2550). ...
ไม่ลงคะแนน 05 Jul, 2010 แสดงผล: 219
document การศึกษาแนวคิดทางคณิตศาสตร์ในขั้นตอนการผลิตผ้าไหมมัดหมี่จังหวัดขอนแก่น
กิตติปกรณ์ อ้มเถื่อน, ฉันทนา กล่อมจิต และไมตรี อินทร์ประสิทธิ์.  (2549). ...
ไม่ลงคะแนน 05 Jul, 2010 แสดงผล: 191
document ความต้องการการส่งเสริมของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายในจังหวัดขอนแก่น
ประทีป สีหานาม และ ประภัสสร เตชะประเสริฐวิทยา.  (2550).  ความต้องการการส่งเสริมของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์...
ไม่ลงคะแนน 05 Jul, 2010 แสดงผล: 279
document ความต้องการวิทยาการการผลิตผ้าไหมของผู้เลี้ยงไหมรายย่อยในจังหวัดขอนแก่น
ทวีศักดิ์ โมสันเทียะ,  ฉลอง บุญธรรมเจริญ, ประสิทธิ์ ประคองศรี และประภัสสร เตชะประเสริฐวิทยา. ...
ไม่ลงคะแนน 05 Jul, 2010 แสดงผล: 189
document ความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการตลาดกับผลการดำเนินงานของกลุ่มผู้ ผลิตผ้าไหมโครงการ OTOP ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ธารีรัตน์ ขูลีลัง, ปพฤกษ์ อุตสาหะวาณิชกิจ และบัณฑิต สวรรยาวิสุทธิ์. ...
ไม่ลงคะแนน 05 Jul, 2010 แสดงผล: 396
document รายงานการวิจัยการบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมย้อมไหมด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม โครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมแบบยั่งยืนโดยวิธีกา รทางเทคโนโลยีสะอาดและการประเมินวงรอบชีวิต กรณีศึกษา: อุตสาหกรรมผ้าไหม
เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์, พฤกษ์ ตัญตรัยรัตน์ และไกรภพ ถึงแสง. ...
ไม่ลงคะแนน 05 Jul, 2010 แสดงผล: 537
document รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง การป้องกันมลพิษในโรงงานผลิตไหม : โครงการย่อยภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมแบบยั่งยืนโดยวิธีทางเท คโนโลยีสะอาดและการประเมินวงรอบชีวิต กรณีศึกษา : อุตสาหกรรมผ้าไหม
วันเพ็ญ วิโรจนกูฎ, เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์ และภูวนาท คุ้มไข่น้ำ.  (2548).  รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง การป้องกันมลพิษในโรงงานผลิตไหม :...
ไม่ลงคะแนน 05 Jul, 2010 แสดงผล: 634
document การดำเนินงานธุรกิจชุมชนการผลิตเส้นไหม : กรณีศึกษาบ้านหนองไฮน้อย
อัญชนิดา กมลเพ็ชร, บัวพันธ์ พรหมพักพิง และ อภิศักดิ์ ไฝทาคำ.  (2547).  การดำเนินงานธุรกิจชุมชนการผลิตเส้นไหม : กรณีศึกษาบ้านหนองไฮน้อย...
ไม่ลงคะแนน 05 Jul, 2010 แสดงผล: 396
document การศึกษาข้อมูลเปรียบเทียบการประกอบการ OTOP ผ้าทอพื้นบ้านภาคอีสานในกลุ่มพื้นบ้านและกลุ่มธุรกิจ
ปริณ บุญฉลวย และ เกียรติ แสงอรุณ.  (2549).  การศึกษาข้อมูลเปรียบเทียบการประกอบการ OTOP...
ไม่ลงคะแนน 05 Jul, 2010 แสดงผล: 280
document รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาเครื่องผลิตข้าวเคลือบแร่ธาตุอาหาร
วินิต ชินสุวรรณ และ วรรณา ตุลยธัญ.  (2549).   รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาเครื่องผลิตข้าวเคลือบแร่ธาตุอาหาร.  กรุงเทพฯ:...
ไม่ลงคะแนน 05 Jul, 2010 แสดงผล: 171
document งานหัตถกรรมผู้ไท : การใช้ ภูมิปัญญาและความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตในเรือนผู้ไท
วาริน จันทศรี, ปิยาภรณ์ ธนานุภาพไพศาล และ กุลศรี สุริยเดชสกุล.  (2547).  งานหัตถกรรมผู้ไท : การใช้...
ไม่ลงคะแนน 05 Jul, 2010 แสดงผล: 209
document รายงานฉบับสมบูรณ์งานหัตถกรรมผู้ไท : การใช้วัสดุ ภูมิปัญญาและความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตในเรือนผู้ไท
วาริน จันทศรี,  ปิยาภรณ์ ธนานุภาพไพศาล และ กุลศรี สุริยเดชสกุล.  (2546).  รายงานฉบับสมบูรณ์งานหัตถกรรมผู้ไท : การใช้วัสดุ...
ไม่ลงคะแนน 05 Jul, 2010 แสดงผล: 179
document การพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาเพื่อเป็นอาชีพเสริมของเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สุวิช สถิตวิทยานันท์.  (2536).  การพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาเพื่อเป็นอาชีพเสริมของเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.  มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์...
ไม่ลงคะแนน 05 Jul, 2010 แสดงผล: 153
document รายงานการวิจัยการพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาเพื่อเป็นอาชีพเสริมของเกษตรกรภาคตะวันออกเ ฉียงเหนือ
สุวิช สถิตวิทยานันท์, สุเมธ แก่นมณี และ คงฤทธิ์ ภาระราช.  (2533). ...
rating 05 Jul, 2010 แสดงผล: 373
document การทอผ้าพื้นเมืองของสตรีชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : การศึกษาในมิติทางด้านวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ
เรณู คุปตัษเฐียร, กัลยา พัฒนศรี และ สว่างจิต ศรีระษา.  (2538).  การทอผ้าพื้นเมืองของสตรีชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ :...
ไม่ลงคะแนน 05 Jul, 2010 แสดงผล: 214
document การส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพเครื่องปั้นดินเผา
ชวลิต การรื่นศรี, ธนพรรณ ธานี และ กุลธิดา ท้วมสุข.  (2542).  การส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพเครื่องปั้นดินเผา. ...
ไม่ลงคะแนน 05 Jul, 2010 แสดงผล: 234
document การศึกษาเพื่อพัฒนาหัตถกรรมในครัวเรือนชนบทสู่ระบบการค้าเชิงพาณิชย์ของภาคตะวันออกเ ฉียงเหนือ
ขวัญกมล กลิ่นศรีสุข.  (2543).  การศึกษาเพื่อพัฒนาหัตถกรรมในครัวเรือนชนบทสู่ระบบการค้าเชิงพาณิชย์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ...
ไม่ลงคะแนน 05 Jul, 2010 แสดงผล: 210RSS