มุมอีสานสนเทศ
ค้นหา:     ค้นหาขั้นสูง
เลือกดูตามหมวดหมู่:
English Version

หมวดหมู่ย่อย
 
folder ผลงานวิชาการ ม.ข.
ผลงานวิชาการ ม.ข.


แสดง: 1-20 จาก 236    »»
บทความ
 
document คำแนะนำเทคโนโลยีสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิในระดับเกษตรกรจังห วัดร้อยเอ็ด
อนันต์ พลธานี, วาสนา ผลารักษ์, เริงศักดิ์ กตเวทิน, เกริก ปั้นเหน่งเพ็ชร, บุญมี ศิริ, อารันต์ พัฒโนทัย.  (2542). ...
ไม่ลงคะแนน 04 Sep, 2010 แสดงผล: 189
document การวิเคราะห์การเจริญเติบโตของถั่วเหลืองพันธุ์ มข.35 ภายใต้สภาวะขาดน้ำที่ระยะเจริญเติบโตทางลำต้นและระยะเจริญพันธุ์
อรอนงค์ วรรณวงษ์, สดุดี วรรณพัฒน์, อนันต์ พลธานี, ชุติพงศ์ อรรคแสง.   (2547).  การวิเคราะห์การเจริญเติบโตของถั่วเหลืองพันธุ์ มข.35...
ไม่ลงคะแนน 04 Sep, 2010 แสดงผล: 221
document รายงานการวิจัยเรื่องบทบาทและความรู้ด้านการผลิตโคนมของสตรีเกษตรในจังหวัดขอนแก่น
ประภัสสร เตชะประเสริฐวิทยา, ชัยชาญ วงศ์สามัญ, และอนงค์นุช เทียนทอง.  (2542). ...
ไม่ลงคะแนน 04 Sep, 2010 แสดงผล: 143
document โครงการวิจัยสภาพเศรษฐกิจ สังคมและผลกระทบสังคมต่อชุมชนบริเวณลำน้ำพอง
วีระ ภาคอุทัย และวันเพ็ญ วิโรจนกูฏ.  (2548).  โครงการวิจัยสภาพเศรษฐกิจ สังคมและผลกระทบสังคมต่อชุมชนบริเวณลำน้ำพอง.  ขอนแก่น:...
ไม่ลงคะแนน 04 Sep, 2010 แสดงผล: 217
document ธุรกิจการเลี้ยงไก่ชนในอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
อภิรัฐ ปัจจุทรา, ปรีดา ประพฤติชอบ, และวีระ ภาคอุทัย.  (2546).  ธุรกิจการเลี้ยงไก่ชนในอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น. ...
ไม่ลงคะแนน 04 Sep, 2010 แสดงผล: 466
document การจัดการการผลิตและการตลาดของเกษตรกรผู้ปลูกมันแกวในอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ปี 2550
พรทิพย์ ถิตย์บุญครอง และเพียรศักดิ์ ภักดี.  (2551).  การจัดการการผลิตและการตลาดของเกษตรกรผู้ปลูกมันแกวในอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ปี...
ไม่ลงคะแนน 25 Jan, 2011 แสดงผล: 325
document การจัดการธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรในเขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ชัยวัฒน์ กงสะเด็น, เพียรศักดิ์ ภักดี และ อัมพล ห่อนาค.  (2549).  การจัดการธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรในเขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด...
ไม่ลงคะแนน 04 Sep, 2010 แสดงผล: 279
document การจัดการธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษาฟาร์มเห็ดนางฟ้าในเขต บ้านดอนมัน ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
ภาวินี เพื่อนสงคราม และ นงลักษณ์ สุพรรณไชยมาตย์.  การจัดการธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษาฟาร์มเห็ดนางฟ้าในเขต บ้านดอนมัน ตำบลขามเรียง...
ไม่ลงคะแนน 04 Sep, 2010 แสดงผล: 924
document การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มผู้เลี้ยงไหมในจังหวัดขอนแก่น
จิราลักษณ์ ปรีดี,ประยูร อุดมเสียง และชาญชัย วงศ์สามัญ.  (2546)....
ไม่ลงคะแนน 04 Sep, 2010 แสดงผล: 191
document คำแนะนำเทคโนโลยีสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิในระดับเกษตรกรจังห วัดร้อยเอ็ด
อนันต์ พลธานี, วาสนา ผลารักษ์, เริงศักดิ์ กตเวทิน, เกริก ปั้นเหน่งเพ็ชร, บุณมี ศิริ และ อารันต์ พัฒโนทัย.  (2542). ...
ไม่ลงคะแนน 04 Sep, 2010 แสดงผล: 208
document รายงานการวิจัยเรื่องการขยายพันธุ์และการเพาะเลี้ยงรากของต้นเจตมูลเพลิงแดงและเจตมู ลเพลิงขาวโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
ปรียา พวงสำลี.  (2542). ...
ไม่ลงคะแนน 04 Sep, 2010 แสดงผล: 253
document รายงานการวิจัยเรื่องการคัดเลือกสาหร่ายที่มีโปรตีนสูงและเจริญได้ดีที่พีเอชสูง เพื่อใช้เป็นโปรตีนอาหารสัตว์ราคาถูก
คมสัน พิระภัทรุ่งสุริยา, พลสัณห์ มหาขันธ์, ปรีชา พรไธสง และ ปิยพงศ์ แสงจันทร์.  (2547)....
ไม่ลงคะแนน 04 Sep, 2010 แสดงผล: 196
document รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาเบื้องต้นในการส่งถ่ายจีนสู่ข้าวสาลี
สุมนทิพย์ บุนนาค.  (2541).  รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาเบื้องต้นในการส่งถ่ายจีนสู่ข้าวสาลี.   ขอนแก่น: คณะวิทยาศาสตร์...
ไม่ลงคะแนน 04 Sep, 2010 แสดงผล: 157
document รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาไก่พื้นเมืองสำหรับเกษตรกรในชนบทของภาคตะวันออกเฉียงเห นือ
สุจินต์ สิมารักษ์, วิเชียร เกิดสุข, วชิราพร เกิดสุข และ ภัทรพงษ์ เกริกสกุล.  (2550).  รายงานฉบับสมบูรณ์...
ไม่ลงคะแนน 04 Sep, 2010 แสดงผล: 205
document สัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้านพ่อทัศน์ กระยอม
พิชชา ถนอมเสียง.  (2550).  สัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้านพ่อทัศน์ กระยอม.  วารสารศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ปีที่ 15, ฉบับที่ 4...
ไม่ลงคะแนน 04 Sep, 2010 แสดงผล: 212
document รายงานการวิจัยเรื่องการลงแขก ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านหินลาด ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
วิไลวัจส์ กฤษณะภูติ, กัลยา สุพรรณเภสัช และ อำนวย วิลัยรัตน์.  (2528).  รายงานการวิจัยเรื่องการลงแขก ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านหินลาด ตำบลบ้านค้อ...
ไม่ลงคะแนน 04 Sep, 2010 แสดงผล: 248
document เศรษฐกิจการผลิตและการจัดการผลผลิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม จังหวัดกาฬสินธุ์
จันทิมา หลงสีดา, ปรีดา ประพฤติชอบ, ไพฑูรย์ คัชมาตย์ และ เพียรศักดิ์ ภักดี. (2547)....
ไม่ลงคะแนน 04 Sep, 2010 แสดงผล: 267
document กลยุทธ์การตลาดของเกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกยางพาราในเขตอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดหนองคาย
ทรงชัย ไล้บางยาง และ อัมพล ห่อนาค.  (2551).  กลยุทธ์การตลาดของเกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกยางพาราในเขตอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดหนองคาย. ...
ไม่ลงคะแนน 04 Sep, 2010 แสดงผล: 259
document กลุ่มเกษตรกรที่มีประสิทธิภาพตามทรรศนะของเกษตรอำเภอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สกล คุณอุดม และ ประสิทธิ์ ประคองศรี.  (2536).  กลุ่มเกษตรกรที่มีประสิทธิภาพตามทรรศนะของเกษตรอำเภอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ...
ไม่ลงคะแนน 04 Sep, 2010 แสดงผล: 145
document การจัดกลุ่มเกษตรกรไร่อ้อยและการหาพื้นที่ตั้งสถานีพักอ้อย
นันทิกา ชัยกัณหา,ศุภชัย ปทุมนากุล และ อานนท์ กิจพานิช.  (2547).  การจัดกลุ่มเกษตรกรไร่อ้อยและการหาพื้นที่ตั้งสถานีพักอ้อย. ...
ไม่ลงคะแนน 04 Sep, 2010 แสดงผล: 249RSS