มุมอีสานสนเทศ
ค้นหา:     ค้นหาขั้นสูง
เลือกดูตามหมวดหมู่:
English Version

แสดง: 1-20 จาก 28    »»
บทความ
 
document การจัดการสารสนเทศภูมิปัญญาชาวบ้านของเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านภาคอีสาน
วราภรณ์ หลวงมณี, ยุพิน เตชะมณี และกุลธิดา ท้วมสุข.  (2545).  การจัดการสารสนเทศภูมิปัญญาชาวบ้านของเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านภาคอีสาน. ...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 209
document Lessons from the sufficiency economy applications of Prach Chao Ban: Case study of Khon Kaen
Jutamas Thongcharoen and Wongsa Laohasiriwong.  (2007).  Lessons from the sufficiency economy applications of Prach Chao Ban: Case...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 211
document แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดและศักยภาพการท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสวัฒนธรรมชนบท(โฮ มสเตย์)บ้านซะซอม ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
กิตติชัย เจริญชัย และนิติพล ภูตะโชติ.  (2548). ...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 565
document แหล่งเรียนรู้ชุมชนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนสาระ เศรษฐศาสตร์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิเขต 1
สุภาพ ศรีหาบุตร, เพ็ญณี แนรอท, และ ชนะชัย สืบปรุ.  (2547). ...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 208
document กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด
เปรมจิต ทาบุรี, ไพฑูรย์ สุขศรีงาม, ธเนศ ศรีสถิตย์, ศิวัตรา พิพัฒน์ไชยศิริ.  (2549). ...
rating 11 Jan, 2012 แสดงผล: 524
document กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวชายแดน : กรณีศึกษาสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 2 จังหวัดมุกดาหาร
กันฑิมาลย์ ริมพืชพันธ์, ราณี อิสิชัยกุล, ธเนศ ศรีสถิตย์, สมยศ โอ่งเคลือบ.  (2549).  กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวชายแดน :...
rating 11 Jan, 2012 แสดงผล: 355
document การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
สุชาดา งวงชัยภูมิ, เศกสรรค์ ยงวณิชย์.  (2551).  การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา. ...
rating 11 Jan, 2012 แสดงผล: 346
document การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน : กรณีศึกษา หาดชบา ตำบลชบา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
สายรุ้ง ดินโคกสูง, ชมพูนุท โมราชาติ, นาถฤดี มณีเนตร, กาญจนา ทองทั่ว.  (2549).  การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน : กรณีศึกษา หาดชบา ตำบลชบา...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 379
document การตลาดเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย
โรจนา โนนศรีชัย, นิติพล ภูตะโชติ.  (2548).  การตลาดเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย. ...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 255
document การบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบชุมชนมีส่วนร่วม กรณีหมู่บ้านโคกโก่งอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ประภาส อินทนปสาธน์, เศกสรรค์ ยงวณิชย์, วีระศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน์.  (2546).  การบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบชุมชนมีส่วนร่วม...
rating 11 Jan, 2012 แสดงผล: 273
document การเสริมบทบาทของ อบต. ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษา อบต. บ้านเป็ดกับบึงหนองโคตร อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
กังสดาล ภูสิงหา, ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ำ, สมนึก ปัญญาสิงห์.  (2542).  การเสริมบทบาทของ อบต. ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษา อบต....
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 361
document การพัฒนาการจัดการสวนเกษตรสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร : กรณีศึกษา สวนยอ รอยัล ทรอปปิคส์
ธินิกานต์ ประไกรวัน, อำนวย คำตื้อ, สุกานดา ฟองย้อย, ศิวัตรา พิพัฒน์ไชยศิริ.  (2549).  ...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 221
document การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับผู้ทำงานในธุร กิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
ประดิษฐ์ แสงสุกวาว, สุภาสินี สุภธีระ, กิ่งฟ้า สินธุวงษ์, ทัศนีย์ บุญเติม.  (2549). ...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 231
document การพัฒนาแบบเรียนและคู่มือครูรายวิชา ส071 ท้องถิ่นของเรา 1 เรื่องสภาพแวดล้อมทางกายภาพของภูเวียงสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
พิทยพันธ์ แวะศรีภา, อุบลพงษ์ วัฒนเสรี, ชนะชัย สืบปรุ.  (2542).  การพัฒนาแบบเรียนและคู่มือครูรายวิชา ส071 ท้องถิ่นของเรา 1...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 286
document การพัฒนาแบบเรียนและคู่มือครูรายวิชา ส071 ท้องถิ่นของเรา 1 เรื่องสภาพแวดล้อมทางกายภาพของภูเวียงสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
พิทยพันธ์ แวะศรีภา, อุบลพงษ์ วัฒนเสรี และชนะชัย สืบปรุ.  (2542).  การพัฒนาแบบเรียนและคู่มือครูรายวิชา ส071 ท้องถิ่นของเรา 1...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 185
document ความรู้ทัศนคติและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น : กรณีศึกษา หาดบางแสน 2 อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
สุรางรัตน์ ช่วยวงศ์ญาติ, บัวพันธ์ พรหมพักพิง และเศกสรรค์ ยงวณิชย์.  (2547). ...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 193
document ปัจจัยสำหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในวนอุทยาน (สวนหิน) ของประเทศไทย : กรณีศึกษา วนอุทยานผางาม จังหวัดเลย
ไพฑูรย์ จันทรา, อุบลพงษ์ วัฒนเสรี และชนะชัย สืบปรุ.  (2546).  ปัจจัยสำหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในวนอุทยาน (สวนหิน)...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 342
document ปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติในจังหวัดอุดรธานี
พิชญาภา ชูสอน,สุเมธ แก่นมณี.  (2550).  ปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติในจังหวัดอุดรธานี. ...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 296
document พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงพุทธของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวัดสกลนคร
กรณีย์ ถนอมกุล และนิติพล ภูตะโชติ.  (2548).  พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงพุทธของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวัดสกลนคร. ...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 271
document การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
สุชาดา งวงชัยภูมิ, เศกสรรค์ ยงวณิชย์    การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา. ...
rating 11 Jan, 2012 แสดงผล: 213RSS