มุมอีสานสนเทศ
ค้นหา:     ค้นหาขั้นสูง
เลือกดูตามหมวดหมู่:
English Version

แสดง: 1-20 จาก 24    »»
บทความ
 
document พระธาตุศรีสองรักอนุสรณ์แห่งมิตรภาพและไมตรีของสองฝั่งโขง
สว่างจิต ศรีระษา.  (2538).  พระธาตุศรีสองรักอนุสรณ์แห่งมิตรภาพและไมตรีของสองฝั่งโขง.  วารสารศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง...
ไม่ลงคะแนน 24 Nov, 2010 แสดงผล: 149
document Eco-tourism : การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ยุวดี นิรัตน์ตระกูล.  (2539).  Eco-tourism : การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์.  วารสารศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 4, 1...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 355
document การท่องเที่ยวกับกระแสวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลง
อุดม บัวศรี.  (2538).  การท่องเที่ยวกับกระแสวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลง.  วารสารศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 3, 1...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 214
document การพัฒนาการท่องเที่ยวในเชิงบริบท
นาถฤดี มณีเนตร.  (2545).  การพัฒนาการท่องเที่ยวในเชิงบริบท.  วารสารศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 10, 2 (เม.ย.-มิ.ย.), ...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 379
document การพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษาแหล่งท่องเที่ยวในอีสานใต้ บุรีรัมย์ นครราชสีมา สุรินทร์ ศรีสะเกษและอุบลราชธานี
เพ็ญศรี เจริญวานิช, บุญเลิศ เล็กสมบูรณ์, ปรมัตถ์ เพียนอก, ชื่นจิตร อังวราวงศ์.  (2546).  การพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 298
document การพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษาแหล่งท่องเที่ยวใน 5 จังหวัด คือ ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ เลยและอุบลราชธานี
เพ็ญศรี เจริญวานิช, นิติพล ภูตะโชติ.  (2543).  การพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษาแหล่งท่องเที่ยวใน 5...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 436
document การพัฒนาตลาดสินค้าของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน ล่าง
เพ็ญศรี เจริญวานิช, บุญเลิศ เล็กสมบูรณ์, พรสวรรค์ ทองสุโขวงศ์.  (2548). ...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 194
document การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
นายิกา เดิดขุนทด.  (2548).  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อำเภอหนองสองห้อง.  อินฟอร์เมชั่น.  12, 2 (ก.ค.-ธ.ค.), 94-96. ...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 483
document การศึกษาธุรกิจการบริการอาหารเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวั นออกเฉียงเหนือตอนล่าง
เพ็ญศรี เจริญวานิช, บุญเลิศ เล็กสมบูรณ์. ...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 209
document การศึกษาศักยภาพทรัพยากรการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อุดม บัวศรี, นเรศร์ มุลาลี, คูณ โทขันธ์, สุวิช สถิตวิทยานันท์, ประสิทธิ์ คุณุรัตน์.  (2533). ...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 357
document การพัฒนาตลาดสินค้าของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน ล่าง
เพ็ญศรี เจริญวานิช, บุญเลิศ เล็กสมบูรณ์ และ พรสวรรค์ ทองสุโขวงศ์. ...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 201
document การศึกษารูปแบบของแหล่งที่พักแรมที่สนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนื อตอนล่าง
สุพัตรา สร้อยเพ็ชร์, สมยศ โอ่งเคลือบ, อัญชลี รุ่งชัยยันต์ และธิติพร ตนัยโชติ.  (2550). ...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 181
document ทบทวนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวภาคอีสาน
พิชัย เล่งพานิชย์.  (2540).  ทบทวนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวภาคอีสาน.  วารสารศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  5, 3...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 384
document ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจที่ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวบริเวณพรมแด นด่านตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร
นาถฤดี มณีเนตร.  (2546). ...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 253
document สรุปประสบการณ์การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภาคอีสาน
สุนีย์ เลี่ยวเพ็ญวงษ์.  (2546).   สรุปประสบการณ์การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภาคอีสาน.  วารสารศูนย์บริการวิชาการ...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 160
document การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในชุมชนลุ่มแม่น้ำมูลตั้งแต่ พ.ศ. 2475 ถึงปัจจุบัน
ชอบ ดีสวนโคก, สุวิทย์ ธีรศาศวัต, เศกสรรค์ ยงวณิชย์.  (2534).   การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในชุมชนลุ่มแม่น้ำมูลตั้งแต่ พ.ศ. 2475...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 176
document การเปลี่ยนแปลงอาชีพของชาวอีสานในชุมชนชานเมืองหลักตั้งแต่ตั้งชุมชนถึงปัจจุบัน
สุวิทย์ ธีรศาศวัต, ชอบ ดีสวนโคก, และชลิต ชัยครรชิต.  (2539). ...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 157
document พัฒนาการของการใช้ที่ดินชุมชนชานเมืองหลักภาคอีสาน
สุวิทย์ ธีรศาศวัต, ชอบ ดีสวนโคก, และชลิต ชัยครรชิต.  (2535).  พัฒนาการของการใช้ที่ดินชุมชนชานเมืองหลักภาคอีสาน. ...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 157
document สถานภาพการศึกษาประวัติศาสตร์และโบราณคดีอีสานในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา
ชลิต ชัยครรชิต.   (2541).  สถานภาพการศึกษาประวัติศาสตร์และโบราณคดีอีสานในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา.  มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 150
document เทคโนโลยีการถลุงเหล็กและการผลิตเกลือของอีสานสมัยโบราณ
ชลิต ชัยครรชิต.   (2536).  เทคโนโลยีการถลุงเหล็กและการผลิตเกลือของอีสานสมัยโบราณ.  มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)....
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 168RSS