มุมอีสานสนเทศ
ค้นหา:     ค้นหาขั้นสูง
เลือกดูตามหมวดหมู่:
English Version

แสดง: 1-20 จาก 25    »»
บทความ
 
document การศึกษาบทบาทการละเล่นพื้นบ้านของเด็กจังหวัดขอนแก่น
สุนีย์ เลี่ยวเพ็ญวงษ์ และโฆษิต แจ้งสกุล.  (2527).  การศึกษาบทบาทการละเล่นพื้นบ้านของเด็กจังหวัดขอนแก่น.  ขอนแก่น:...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 240
document รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพในการนำเที่ยวของชุมชนโดยรอบ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่โคกภูตากา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
สุนีย์ เลี่ยวเพ็ญวงษ์, ไกรเลิศ ทวีกุล, โฆสิต แจ้งสกุล.  (2549).  รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพในการนำเที่ยวของชุมชนโดยรอบ...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 234
document รายงานการวิจัยเรื่องผลการบรรเทาและแก้ปัญหาผู้ยากลำบากของโครงการเมนู 5 กรณีศึกษา : มูลนิธิองค์กรชาวบ้านเพื่อการพัฒนาภาคอีสานขอนแก่นเพื่อการพัฒนา
อภิศักดิ์ ไฝทาคำ และ สุระชัย จึ่มมี.  (2545).  รายงานการวิจัยเรื่องผลการบรรเทาและแก้ปัญหาผู้ยากลำบากของโครงการเมนู 5 กรณีศึกษา :...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 224
document รายงานการศึกษาเรื่องผลของการแก้ปัญหาเร่งด่วนกลุ่มผู้ยากลำบาก : กรณีศึกษาเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอดส์ จังหวัดขอนแก่น
ดุษฎี อายุวัฒน์.  (2545).  รายงานการศึกษาเรื่องผลของการแก้ปัญหาเร่งด่วนกลุ่มผู้ยากลำบาก : กรณีศึกษาเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอดส์...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 213
document การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว หมู่บ้านบุไทรโฮมสเตย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
อารีย์ นัยพินิจ, ฐิรชญา มณีเนตร.  (2551).   การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว หมู่บ้านบุไทรโฮมสเตย์ อำเภอวังน้ำเขียว...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 404
document การศึกษาเพื่อกำหนดแผนปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าลำปาว (สวนสะออน) และหาดดอกเกด (เขื่อนลำปาว) จังหวัดกาฬสินธุ์
เพ็ญประภา เพชระบูระณิน, ณัฐศักดิ์ ธีระกุล.  (2543).  การศึกษาเพื่อกำหนดแผนปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 323
document รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาการท่องเที่ยวแหล่งทรัพยากรทางวัฒนธรรมตามเส้นทาง ลำแม่น้ำมูล
ธาดา สุทธิธรรม.  (2546).  รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาการท่องเที่ยวแหล่งทรัพยากรทางวัฒนธรรมตามเส้นทางลำแม่น้ำมูล.  ขอนแก่น:...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 249
document รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษารูปแบบของแหล่งที่พักแรมที่สนับสนุนการท่องเที่ยวในเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน : กรณีศึกษาจังหวัดหนองคาย
วรางคณา ถาวรวิริยตระกูล, สุพัตรา สร้อยเพ็ชร์.  (2546). ...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 185
document รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์รูปแบบของที่ระลึกทึ่อาจพัฒนาขึ้นเพื่อการท่องเที่ยวตามลำ แม่น้ำมูล
ธนสิทธิ์ จันทะรี, จันทนีย์ วงศ์คำ และธาดา สุทธิธรรม. ...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 197
document รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ศักยภาพการท่องเที่ยวของแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์ป่าชายน้ำต ามลำแม่น้ำมูล
มงคล โปร่งเจริญ.  (2546).  รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ศักยภาพการท่องเที่ยวของแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์ป่าชายน้ำตามลำแม่น้ำมูล.  ขอนแก่น:...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 267
document รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษาแหล่งท่องเที่ยวใน 5 จังหวัดคือ ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ เลยและอุบลราชธานี
เพ็ญศรี เจริญวานิช และนิติพล ภูตะโชติ.  (2541).  รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ :...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 214
document รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษาแหล่งท่องเที่ยวในอีสานใต้ คือ บุรีรัมย์ นครราชสีมา สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี
เพ็ญศรี เจริญวานิช, บุญเลิศ เล็กสมบูรณ์, ปรมัตถ์ เพียนอก และชื่นจิตร อังวราวงศ์.  (2543). ...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 243
document รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษารูปแบบของแหล่งที่พักแรมที่สนับสนุนการท่องเที่ยวในเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
สุพัตรา สร้อยเพ็ชร์, อัญชลี รุ่งชัยยันต์ และสมยศ โอ่งเคลือบ.  (2548). ...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 173
document รายงานการวิจัยการจัดการและการพัฒนาการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ : กรณีศึกษาการวางแผนพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สปป.ลาว กัมพูชาและเวียดนาม
เศกสรรค์ ยงวณิชย์, สุนีย์ เลี่ยวเพ็ญวงษ์, สุกัญญา เอมอิ่มธรรม และวีระศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน์.  (2548). ...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 165
document รายงานการประชุมประชาพิจารณ์โครงการวิจัยเพื่อเสนอแนะการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของแหล่ งท่องเที่ยวในเขตจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง : เส้นทางที่ 2 พระธาตุขามแก่น กู่ประภาชัย หมู่บ้านงูจงอาง น้ำตกบ๋าหลวง วัดโพธาราม อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ เขื่อนอุบลรัตน์ วัดพระพุทธบาทภูพานคำ บ้านท่าเรือ บางแสน 2 อุทยานแห่งชาติน้ำพอง
สุนันทา กิ่งไพบูลย์, ภิญญ์ฑิตา มุ่งการดี, นิพนธ์ ขันแก้ว, ประสิทธิ์ คุณุรัตน์, เศกสรรค์ ยงวณิชย์, พยุงศิลป์ เปศรี.  (2540). ...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 189
document รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่องการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เศกสรรค์ ยงวณิชย์, เพ็ญศรี เจริญวานิช.  (2546).  รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่องการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.  ขอนแก่น:...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 173
document รายงานที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2545 โครงการวิจัยเรื่องการออกแบบพัฒนาสื่อเพื่อการส่งเสริมการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ก ารท่องเที่ยวกรณีศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
พยุงศิลป์ เปศรี, เศกสรรค์ ยงวณิชย์, ประสิทธิ์ คุณุรัตน์, ทรงพล อุปชิตกุล, สุกัญญา เอมอิ่มธรรม, จริยาทร สูหู่   ...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 173
document รายงานวิจัยชุดโครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เรื่องการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนารูปแบบการผลิตสินค้าประเภทของที่ระลึกเพื่อการท่องเ ที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ทรงพล อุปชิตกุล, พยุงศิลป์ เปศรี, เศกสรรค์ ยงวณิชย์, ประสิทธิ คุณุรัตน์, สุกัญญา เอมอิ่มธรรม, จริยาทร สูหู่, วัณลภ โกวิท. ...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 177
document รายงานการวิจัยศักยภาพของชุมชนอีสาน : กรณีศึกษาบ้านดอนแคน ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ชัยชาญ วงศ์สามัญ และสุวิทย์ ธีรศาศวัต.  (2533).  รายงานการวิจัยศักยภาพของชุมชนอีสาน : กรณีศึกษาบ้านดอนแคน ตำบลทุ่งกุลา...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 263
document รายงานการวิจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงและรูปแบบการพัฒนาหมู่บ้านในเขตป่าเตรียมการสงวน : ศึกษากรณีบ้านโคกสง่า อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
ชลิต ชัยครรชิต และวิยุทธ์ จำรัสพันธุ์.  (2532).  รายงานการวิจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงและรูปแบบการพัฒนาหมู่บ้านในเขตป่าเตรียมการสงวน :...
ไม่ลงคะแนน 11 Jan, 2012 แสดงผล: 156RSS