Khon Kaen Wisdom
ค้นหา:     ค้นหาขั้นสูง
เลือกดูตามหมวดหมู่:
ติดต่อผู้ดูแล

การศึกษาการสื่อสารทางการตลาดและลักษณะของผู้บริโภคกาแฟสด เนื้อหาบทความ

การศึกษาการสื่อสารทางการตลาดและลักษณะของผู้บริโภคกาแฟสด

เพิ่มความคิดเห็น
แสดงผล: 192
ลงคะแนน: 0
เสนอแนะ: 0
Posted: 18 Feb, 2013
by: Soonthorn G.
Updated: 18 Feb, 2013
by: Soonthorn G.

ปัทมา ตาปราบ. (2552). การศึกษาการสื่อสารทางการตลาดและลักษณะของผู้บริโภคกาแฟสด. รายงานการศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

บทคัดย่อ

ที่มา: ฐานข้อมูลคลังปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่นลิขสิทธิ์ © 2012 สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าในรูปแบบใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : library@kku.ac.th or gritiga@kku.ac.th
หมวดหมู่อื่น ๆ
document การวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาธุรกิจฟาร์มกล้วยไม้: กรณีศึกษาฟาร์ม ไรวา ออร์คิดส์ ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
document การศึกษาประเมินศักยภาพชีวมวลจากสวนป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ สำหรับสร้างโรงไฟฟ้า: กรณีศึกษาพื้นที่อำเภอมัญจา จังหวัดขอนแก่น
document แนวทางการจัดการน้ำเสียจากโรงงาน: กรณีศึกษาชุมชนกับโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
document กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของครีมล้างหน้าสมุนไพรในทัศนะของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
document การจัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนในเขตพื้นที่ ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น
document การจัดการการผลิต และการตลาดไม้กวาดดอกหญ้า : กรณีศึกษากลุ่มสตรีสหกรณ์ไม้กวาดตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ปี2550
document การจัดการการผลิตและการตลาด เสื่อธูปฤาษี อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ปี 2546
document การเสริมบทบาทของ อบต. ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษา อบต. บ้านเป็ดกับบึงหนองโคตร อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
document ระบบการค้นหาเส้นทางบนเว็บ กรณีศึกษาการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
document แผนธุรกิจ : การทำธุรกิจที่พักแบบพักที่บ้านเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านภูคำเบ้า ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
document ทัศนคติและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น
document กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวปราสาทเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
document คติชน : คุณค่าในการท่องเที่ยวชุมชนบ้านโคกม่วง
document วิจัยศักยภาพของการนวดไทยเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในชุมชน
document รายงานผลการดำเนินงานโครงการ พัฒนาอำเภอหนองสองห้องเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2548
document การดำเนินงานส่งเสริมอาชีพผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงเซิ น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
document การจัดการธุรกิจผ้าไหมของกลุ่มทอผ้าบ้านหนองหญ้าปล้อง และกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหัวฝาย จังหวัดขอนแก่น
document การศึกษาปัญหาทางการผลิตและทางการตลาด ตลาดผ้าไหม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
document การประเมินคุณภาพผลงานภาพยนตร์โฆษณาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น
document การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว: กรณีศึกษา หมู่บ้านเต่า บ้านกอก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
document การรับรู้แหล่งท่องเที่ยวอำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
document การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงศาสนารอบบึงแก่นนคร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
document ความต้องการในการจัดตั้งห้องสมุดเพื่อการท่องเที่ยว จังหวัดขอนแก่น
document ความรู้ทัศนคติและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น : กรณีศึกษา หาดบางแสน 2 อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
document ปัจจัยความสำเร็จของอุตสาหกรรมการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการแสดงสินค้า/นิทรรศการนานาชาติ (MICE) ในจังหวัดขอนแก่น
document ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยในการตัดสินใจเข้าพักโรงแรม เขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
document พฤติกรรมการเลือกแหล่งท่องเที่ยวของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
document ภาพลักษณ์ท่าอากาศยานขอนแก่นในความคิดของนักท่องเที่ยวชาวไทย
document การวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมค้าไม้แปรรูป : กรณีศึกษาห้างหุ้นส่วนจำกัดไม้ไทยพานิช จังหวัดขอนแก่น
document การสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจโรงงานผลิตน้ำแข็งในเขตเทศบาลนครขอ นแก่น ที่มุ่งเน้นผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง
document การศึกษาพฤติกรรมการซื้อและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของกาแฟผงสำเร็จรูป ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
document ประเภทร้านค้าปลีกกับเกณฑ์ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้จากสัตว์ ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
document สภาวการณ์ทางการตลาดของธุรกิจค้าอาหารสัตว์ในเขตจังหวัดขอนแก่น
document การวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าสาธารณะของสหกรณ์โ คนมน้ำพอง จำกัด จังหวัดขอนแก่น
document การวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาธุรกิจการส่งออกมะม่วง: กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ปี 2552
document ธุรกิจการเลี้ยงไก่ชนในตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
document การจัดการธุรกิจการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ของกลุ่มเกษตรกรบ้านศิลาทิพย์ ตำบลพระยืน จังหวัดขอนแก่น
document การจัดการธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในบ้านเหล่าเหนือ ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
document การจัดการธุรกิจแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรในโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลาน ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
document การวิจัยผู้บริโภคสำหรับตลาดน้ำผลไม้พร้อมดื่ม กรณีศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
document การเปรียบเทียบคุณค่าตราสินค้าศรีวิโรจน์ฟาร์ม (SF) ระหว่างผู้ที่เป็นลูกค้ากับผู้ที่ ไม่ได้เป็นลูกค้า: ผลกระทบของการตระหนักรู้ตราสินค้าต่อภาพภาพลักษณ์ตราสินค้า
document การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการบริการของธนาคารกรุงไทย สาขาถนนกลางเมือง
document พฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มชูกำลังของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
document พฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์: กรณีศึกษาในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
document พฤติกรรมการใช้และปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อคอนแทคเลนส์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
document พฤติกรรมการดื่มและทัศนคติต่อกาแฟคั่วบด กรณีศึกษา CAFE AMAZON
document การศึกษาพฤติกรรมการซื้อและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของกาแฟผงสำเร็จรูป ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
document ความสัมพันธ์ทางสังคมในชุมชนรับช่วงการผลิตแหอวน จังหวัดขอนแก่น
document การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เมืองโบราณโนนเมือง บ้านนาโพธิ์ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
document การจัดการธุรกิจเครื่องดื่มสมุนไพรผงของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทรัพย์สมบูรณ์ตำบลห้ วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
document การรับจ้างทำงานนอกระบบ : กรณีศึกษาการทอเสื่อพลาสติก บ้านขามป้อม ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
document การวางแผนเชิงกลุยุทธ์ธุรกิจชาใบหม่อนของกลุ่มแม่บ้านเกษตรหินเหิบ-ศิลาทิพย์ บ้านหินเหิบ ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
document ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อ TMB SMEs ของลูกค้าธนาคารทหารไทย สาขาขอนแก่น ในจังหวัดขอนแก่น
document การใช้น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วของโรงงานผลิตเบียร์ เพื่อการปลูกข้าว
document การศึกษาความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้ยาสีฟันสมุนไพรในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
document การจำแนกกลุ่มของลูกค้าสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่นRSS