มุมอีสานสนเทศ
ค้นหา:     ค้นหาขั้นสูง
เลือกดูตามหมวดหมู่:
English Version
ติดต่อผู้ดูแล

การทอผ้าพื้นเมืองของสตรีชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : การศึกษาในมิติทางด้านวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ เนื้อหาบทความ

การทอผ้าพื้นเมืองของสตรีชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : การศึกษาในมิติทางด้านวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ

เพิ่มความคิดเห็น
แสดงผล: 512
ลงคะแนน: 0
เสนอแนะ: 0
วันที่สร้าง: 29 Mar, 2010
ผู้สร้าง : Nayika D.
วันที่ปรับปรุง : 14 Dec, 2012
ผู้แก้ไขปรับปรุง : Nayika D.

เรณู คุปตัษเฐียร, กัลยา พัฒนศรี และ สว่างจิต ศรีระษา.  (2538).  การทอผ้าพื้นเมืองของสตรีชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : การศึกษาในมิติทางด้านวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ.  วารสารศึกษาศาสตร์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น). 18, 2 (มิ.ย.-ก.ย.), 69-74

บทความฉบับเต็ม    

แหล่งอ้างอิง ฐานข้อมูลคลังปัญญามหาวิทยาลัยขอนแก่นลิขสิทธิ์ © 2012 สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าในรูปแบบใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : somphot@kku.ac.th ผู้พัฒนาโปรแกรม
หมวดหมู่อื่น ๆ
document นิยายปรัมปราและนิทานเกี่ยวกับไหม
document คลัสเตอร์อุตสาหกรรมผ้าไหม
document ประวัติความเป็นมาของไหมต่างประเทศ
document ประวัติความเป็นมาของไหมไทย
document การทอเสื่อบ้านโต้น
document กระติบข้าว
document ศาลาไหมไทย
document การวางแผนภาพอนาคตอุตสาหกรรมผ้าไหมมัดหมี่ อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
document แนวทางการพัฒนาสินค้า OTOP กลุ่มผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ผ้าไหมในจังหวัดขอนแก่นให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโ ภค
document การวางแผนเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ บ้านเหล่าเหนือ ตำบลหนองห้วยแก อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
document การศึกษาแนวคิดทางคณิตศาสตร์ในขั้นตอนการผลิตผ้าไหมมัดหมี่จังหวัดขอนแก่น
document การศึกษาแนวคิดทางคณิตศาสตร์ในขั้นตอนการผลิตผ้าไหมมัดหมี่จังหวัดขอนแก่น
document ความต้องการการส่งเสริมของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายในจังหวัดขอนแก่น
document ความต้องการวิทยาการการผลิตผ้าไหมของผู้เลี้ยงไหมรายย่อยในจังหวัดขอนแก่น
document ความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการตลาดกับผลการดำเนินงานของกลุ่มผู้ ผลิตผ้าไหมโครงการ OTOP ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
document รายงานการวิจัยการบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมย้อมไหมด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม โครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมแบบยั่งยืนโดยวิธีกา รทางเทคโนโลยีสะอาดและการประเมินวงรอบชีวิต กรณีศึกษา: อุตสาหกรรมผ้าไหม
document รายงานการวิจัยการศึกษารูปแบบการพัฒนากลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมไหมในภาคตะวันออกเฉียงเห นือของประเทศไทย
document รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง การป้องกันมลพิษในโรงงานผลิตไหม : โครงการย่อยภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมแบบยั่งยืนโดยวิธีทางเท คโนโลยีสะอาดและการประเมินวงรอบชีวิต กรณีศึกษา : อุตสาหกรรมผ้าไหม
document การดำเนินงานธุรกิจชุมชนการผลิตเส้นไหม : กรณีศึกษาบ้านหนองไฮน้อย
document งานหัตถกรรมผู้ไท : การใช้ ภูมิปัญญาและความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตในเรือนผู้ไท
document รายงานฉบับสมบูรณ์งานหัตถกรรมผู้ไท : การใช้วัสดุ ภูมิปัญญาและความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตในเรือนผู้ไท
document การพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาเพื่อเป็นอาชีพเสริมของเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
document รายงานการวิจัยการพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาเพื่อเป็นอาชีพเสริมของเกษตรกรภาคตะวันออกเ ฉียงเหนือ
document การส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพเครื่องปั้นดินเผา
document การศึกษาเพื่อพัฒนาหัตถกรรมในครัวเรือนชนบทสู่ระบบการค้าเชิงพาณิชย์ของภาคตะวันออกเ ฉียงเหนือ
document งานหัตถกรรมผู้ไท : การใช้ ภูมิปัญญาและความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตในเรือนผู้ไท
document รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์รูปแบบของที่ระลึกทึ่อาจพัฒนาขึ้นเพื่อการท่องเที่ยวตามลำ แม่น้ำมูล
document รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาหัตถกรรมจักสานครุน้อย บ้านสะอาง ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
document รายงานฉบับสมบูรณ์งานหัตถกรรมผู้ไท : การใช้วัสดุ ภูมิปัญญาและความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตในเรือนผู้ไท
document ผ้าไหมบ้านเขว้า
document ข้อมูลผู้ผลิต ผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ปี พ.ศ. 2549
document การวิเคราะห์ปัจจัยที่ใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินในการเลือกสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
document ความต้องการการส่งเสริมของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายในจังหวัดขอนแก่น
document ผลการเข้าร่วมโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" ของกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมในจังหวัดขอนแก่น
document รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาและวิเคราะห์การจัดทำแผนเพื่อการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม บริการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
document แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการด้านการผลิตของเครือข่ายกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรร มชาติบ้านหนองนาคำ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโคก กิ่งอำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น
document ผ้าทอไทอีสาน : แหล่งรายได้ของชุมชนอีสาน
document การจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจผ้าไหมมัดหมี่ของกลุ่มทอผ้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
document การวางแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มทอผ้าขิดบ้านโนนเสลา ตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
document รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการลดมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์เกษตรภาคตะวันอ อกเฉียงเหนือ
document ภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผาอีสาน : หม้อขะโนน
document การทอผ้าพื้นเมืองของสตรีชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : การศึกษาในมิติทางด้านวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ
document รายงานการวิจัยการศึกษารูปแบบการพัฒนากลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมไหมในภาคตะวันออกเฉียงเห นือของประเทศไทย
document เส้นสายลายศิลป์ในผ้าไหมมัดหมี่อีสาน
document การจัดการความรู้เรื่องผ้าฝ้ายทอมือของกลุ่มผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือ บ้านซับระวิง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เพื่อการเพิ่มมูลค่าสินค้า
document การจัดการความรู้เรื่องภูมิปัญญาการทอผ้าย้อมสีธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์: ศึกษากรณีบ้านหันสามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
document กระบวนการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าไหมมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ
document การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มหัตถกรรมเครื่องเงินบ้านโชค ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
document การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอเสื่อกกของชุมชนบ้านแพง จังหวัดมหาสารคาม
document กลยุทธ์การพัฒนาอาชีพสตรี : กรณีศึกษาการทอผ้าไหมแพรวาของสตรีบ้านโพน ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
document การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มหัตถกรรมเครื่องเงินบ้านโชค ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
document การจัดการความรู้เรื่องผ้าฝ้ายทอมือของกลุ่มผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือ บ้านซับระวิง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เพื่อการเพิ่มมูลค่าสินค้า
document การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพผ้าย้อมครามเทศบาลตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
document การบริหารจัดการของกลุ่มอาชีพทอผ้าย้อมคราม บ้านโนนเรือ หมู่ที่ 3 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
document การวางแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มทอผ้าขิดบ้านโนนเสลา ตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
document ผ้าทอไทอีสาน : แหล่งรายได้ของชุมชนอีสาน
document การวางแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มทอผ้าขิดบ้านโนนเสลา ตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
document การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพผ้าย้อมครามเทศบาลตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
document การจัดการความรู้เรื่องผ้าฝ้ายทอมือของกลุ่มผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือ บ้านซับระวิง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เพื่อการเพิ่มมูลค่าสินค้า
document การวิเคราะห์ศักยภาพในการผลิตของกลุ่มอาชีพทอผ้าย้อมครามในเทศบาลตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
document การพัฒนากลุ่มอาชีพทอผ้าพื้นเมืองขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
document การจัดการความรู้เรื่องผ้าฝ้ายทอมือของกลุ่มผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือ บ้านซับระวิง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เพื่อการเพิ่มมูลค่าสินค้า
document ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตข้าวกล้องงอก: ศึกษากรณีตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
document กระบวนการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าไหมมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ
document การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่องการสร้างเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านม่วง
document รูปแบบและปัจจัยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ด้อยโอกาสด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: ศึกษากรณีเทศบาลตำบลโนนสะอาด จังหวัดหนองบัวลำภู
document แนวทางการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน: แผนนำเสนอชุมชนต้นแบบเพื่อการเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน
document การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอเสื่อกกของชุมชนบ้านแพง จังหวัดมหาสารคาม
document การจัดการธุรกิจผ้าไหมของกลุ่มทอผ้าบ้านหนองหญ้าปล้อง และกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหัวฝาย จังหวัดขอนแก่น
document การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเส้นหมี่น้ำฉ่า บ้านน้ำฉ่า ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
document ก่องข้าว / กระติบข้าว ในฐานะที่เป็นสินค้าทางวัฒนธรรม
document การจัดการความรู้ กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานเปลไม้ไผ่ ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
document การรวบรวมความรู้และเผยแพร่ความรู้ด้านการทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลธาตุทอง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
document การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อผลิตเครื่องปั้นดินเผา บ้านวังถั่ว ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
document การส่งเสริมกลุ่มหัตถกรรมทอเสื่อเตย ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
document การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอเสื่อกกของชุมชนบ้านแพง จังหวัดมหาสารคาม
document แนวทางการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ไหมไทยบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
document ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมแพรวา บ้านโพน ศูนย์วัฒนธรรมผู้ไทย
document การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของผ้าไหมแพรวา การศึกษาในบ้านโพน ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
document การส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวของคลัสเตอร์ผ้าไหมแพรวา จังหวัดกาฬสินธุ์
document ภูมิปัญญาท้องถิ่นข้าวฮาง ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
document การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของผ้าไหมแพรวา การศึกษาในบ้านโพน ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
document การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ เรื่อง วัฒนธรรม ประเพณีในท้องถิ่น โดยใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก
document การจัดการน้ำเสียในหนองกองแก้วจากอุตสาหกรรมทอผ้าไหม: กรณีศึกษาเทศบาลตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
document ปัญหาในการบริหารจัดการของกลุ่มอาชีพจักสานด้วยไม้ไผ่ บ้านน้อยโนนจำนงค์ ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
document การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อผลิตเครื่องปั้นดินเผา บ้านวังถั่ว ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
document การส่งเสริมอาชีพกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาขององค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
document การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของผ้าไหมแพรวา การศึกษาในบ้านโพน ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
document การส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวของคลัสเตอร์ผ้าไหมแพรวา จังหวัดกาฬสินธุ์
document การจัดการความรู้ กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานเปลไม้ไผ่ ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
document การส่งเสริมกลุ่มหัตถกรรมทอเสื่อเตย ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
document การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมเกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรมเครื่องทองเหลืองบ้ านปะอาว ตำบลประอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
document ความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมเหล็ก ตำบลนาฝาย อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่นRSS